แบบฟอร์มแพทย์

อัตราความสมบูรณ์ตามภาควิชา

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

 

(หมายเหตุ : บางภาควิชา ฯ ที่จำนวนตัวอย่างไม่พอ
ได้ใช้ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยจำหน่ายของเดือนมิถุนายน 2563  ประมวลผลรวมด้วย)

 

อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ จักษุวิทยา
โสต ศอ นาสิกวิทยา สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
จิตเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู รังสีวิทยา
ทารกแรกคลอด กุมารเวชกรรม