แนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน

ประเมินเวชระเบียนผู้ป่วยใน (IPD)

ประเมินเวชระเบียนผู้ป่วยนอก