สถิติผู้ป่วยนอก

จำนวนผู้ป่วยนอก ปี 2563 – 2566

ปี พ.ศ. 2564

เดือน ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวม (ครั้ง)
มกราคม 3,230 103,799 107,029

ปี พ.ศ. 2563

เดือน ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวม (ครั้ง)
มกราคม          5,558        123,863         129,421
กุมภาพันธ์          4,908        105,544          110,452
มีนาคม          3,994         110,178          114,172
เมษายน 1,721 80,001 81,722
พฤษภาคม 2,803 90,470 93,273
มิถุนายน 3,657 114,158 117,815
กรกฎาคม 4,081 107,841 111,922
สิงหาคม 4,778 117,455 122,233
กันยายน 4,871 119,737 124,608
ตุลาคม 4,068 108,122 110,126
พฤศจิกายน 4,413 109,778 114,191
ธันวาคม 3,795 114,530 118,325
รวม 48,886 1,305,524 1,354,410
เฉลี่ยต่อเดือน 4,074 108,794 112,868