ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจาก สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จํานวน 150 ล้านบาท จึงได้เริ่มดําเนินการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2541 และได้เริ่มเปิดเป็นศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 1 กันยายน 2541<br /> โดยทีมแพทย์ผู้ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจภายในศูนย์ฯ จะมาจากภาควิชาต่างๆ ดังนี้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานต่างๆ ที่มีความรู้ ความชํานา ญเฉพาะด้านโรคหัวใจให้การบริการ<br /> ปัจจุบันศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ ภายใต้กํากับของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงบูรณาการตนเองเป็นศูนย์การแพทย์ด้าน โรคหัวใจที่ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจซับซ้อนในเขตภาคเหนือ เพื่อก่อให้เกิด การรักษาแบบบูรณาการที่มีมาตรฐาน การเรียนการสอนที่มีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และ การบริการวิชาการ และการผลิตผลงานวิจัยที่เป็นเลิศ