ทะเบียนกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่