โครงสร้าง

ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. พญ. แรกขวัญ สิทฺธิวางค์กูล

รังสีแพทย์

วิสัญญีแพทย์ด้านหัวใจและทรวงอก

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

การพยาบาลรังสี

การพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

การพยาบาลศัลยศาสตร์