คลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจเด็ก (พร้อมกับ CVT opd clinic)

วันที่ให้บริการ : จันทร์ – ศุกร์

เวลา : 09:00-12:00

สถานที่ให้บริการ : ห้องตรวจพิเศษเด็ก 1 ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์

คลินิกโรคหัวใจพิเศษในเด็ก

(โรคความดันในปอดสูง,โรคหัวใจทางพันธุศาตร์ cardiomyopathy และ Aortopathy)

วันที่ให้บริการ : พุธ

เวลา : 09:00-12:00

สถานที่ให้บริการ : ห้องตรวจโรคหัวใจเด็ก ชั้น 6 อาคารบุญสม มาร์ติน

คลินิกโรคหัวใจหลังผ่าตัด Fontan

วันที่ให้บริการ : อังคาร, พฤหัสบดี

เวลา : 09:00-12:00

สถานที่ให้บริการ : ห้องตรวจโรคหัวใจเด็ก ชั้น 6 อาคารบุญสม มาร์ติน