e-Cardio application

จัดทำแอพพิเคชั่นเพื่อการส่งต่อการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ  e-Cardio application ที่ใช้ในเขตสุขภาพล้านนา 1 และจังหวัดน่าน