ชนะเลิศอันดับ 1

การนำเสนอผลงานวิจัยสาขา Adult Cardiac Surgery ในงาน ATCSA 2021

โดย พญ. นุชรัตน์ วัฒนาพูลทรัพย์

ในหัวข้อ “Effects of Preoperative Levosimendan in Patients with Impaired Left Ventricular Function Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting”

ชนะเลิศ

การแข่งขัน Thailand echo open ประจำปี 2564

จัดโดยชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย ของ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์หัวใจ

รางวัลที่ 2

การแข่งขัน ACC Regional FIT Jeopardy competition 2021

รางวัลที่ 1

ในการแข่งขันตอบคำถามงานประชุม Two day Cardio 2564 ของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ

โดยเป็นการรวมกลุ่มของ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจและ แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด