งานวิจัย ศัลยศาสตร์ทรวงอกหัวใจและหลอดเลือด

 

  1. Vongsfak J., Watchrasaksilp W., Vaniyapong T., Woragidpoonpol S., Malignant peripheral nerve sheath tumor with local recurrence and cardiac invasion: case report., SN Comprehensive Clinical Medicine 3, 1026-1030., 2021
  2. El-Eshmawi A, Sun E, Boateng P, Pandis D, Rimsukcharoenchai., Lessons from reoperations for mitral stenosis after mitral valve repair., The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, 2021
  3. El-Eshmawi A., Alexis S.L., Sengupta A., Pandis D., Rimsukcharoenchai C., Adams D.H., Tang G.H.L. Surgical management of mitral annular calcification Current opinion in cardiology. 35:107-115. 2020
  4. Shivamurthy P., Miller M.A., El-Eshmawi A., Boateng P., Pandis D., Pawale A., Leviner D.B., Costa A.C., Rimsukcharoenchai C., Weiner M.M., Salter B., Montgomery M.L., Anyanwu A., Adams D.H. Leadless pacemaker implantation under direct visualization during valve surgery Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery., 2020
  5. Sethasathien S., Silvilairat S., Lhodamrongrat C., Sittiwangkul R., Makonkawkeyoon K., Pongprot Y., Borisuthipandit T., Woragidpoonpol S., Survival and predictors of mortality in patients after the Fontan operation.; Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, 2020
  6. Sethasathien S., Silvilairat S., Kraikruan H., Sittiwangkul R., Makonkawkeyoon K., Pongprot Y., Woragidpoonpol S., Risk factors for morbidity and mortality after a bidirectional Glenn shunt in Northern Thailand., General Thoracic and Cardiovascular Surgery 2020
  7. Thana U, Tepsuwan T., Safety of wet-primed cardiopulmonary bypass circuits during extended standby: Safety of Wet-Primed CPB., Chiang Mai Med J 2020
  8. Tepsuwan T., Rimsukcharoenchai C., Tantraworasin A., Nawarawong W., Comparison between mitral valve repair and replacement in active infective endocarditis., General Thoracic and Cardiovascular Surgery., 67:1030-1037. 2019

งานวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ

  1. The effect of different positions and positive end-expiratory pressure levels on the right internal jugular vein cross-sectional area in patients undergoing cardiac surgery นำเสนอในงานประชุม Euroanaesthesia 2019 Congress (Vienna, Austria, 1 – 3 June 2019).