วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์การแพทย์ด้านโรคหัวใจซับซ้อนที่เป็นเลิศ โดยยึดหลักคุณธรรม คุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล ให้บริการด้านการรักษา วิจัย และการฝึกอบรม ตามวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของ ผู้รับบริการเป็นสําคัญ

พันธกิจ

ปฎิรูปการจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ พัฒนาระบบนิเวศสําหรับนวัตกรรม มุ่งเน้นงานวิจัยที่โดดเด่น ให้ การรักษาแบบบูรณาการที่เป็นเลิศ พัฒนาทักษะบุคลากรให้ทันโลก และ ยกระดับระบบปฏิบัติงาน