วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

Home

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

  1. สนับสนุนการบริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ป่วยที่ยากจน ภิกษุสามเณรและนักบวชทุกศาสนา
  2. สนับสนุนการศึกษา การวิจัยและสวัสดิการของนักศึกษา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมในบริเวณคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ
  5. ให้การพัฒนาบุคลากรทุกระดับของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด