ประวัติมูลนิธิฯ

Home

ประวัติมูลนิธิฯ

ประวัติมูลนิธิฯ

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Suan Dok Hospital Foundation) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2540 ด้วยทรัพย์สินของมูลนิธิ มีทุนเริ่มแรกคือ เงินสดจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์กำพล กลั่นกลิ่น เป็นประธานก่อตั้ง และมีคณะกรรมการดำเนินงาน 7 ท่าน

ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ เป็นประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก