คณะกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

Home

คณะกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

คณะกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์  บำรุงกิจ

กรรมการและเหรัญญิก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วัฒนา ชาติอภิศักดิ์

กรรมการและเลขานุการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพงศ์  โฆษชุณหนันท์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คุณโปร่งนภา อัครชิโนเรศ 

กรรมการ

ดร.ศุภวัตร ภูวกุล
คุณชลิดา เอกชัยพัฒนกุล
คุณสุดาลักษณ์ เรี่ยวเธียรชัย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีสุกรี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์กำพล กลั่นกลิ่น
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพา สุมิตสวรรค์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิวาพร จันทร์กระจ่าง
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนินนิตย์ ลีรพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต
อาจารย์ นายแพทย์ดิเรก บรรณจักร
อาจารย์ นายแพทย์วัฒนา ขัตติพัฒนาพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์
ผู้ชวยศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์