โรงพยาบาลสงฆ์

mis57

01 พฤษภาคม 2019

ไม่มีความเห็น

โรงพยาบาลสงฆ์ แห่ง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นามเดิมคือ “ตึกสงฆ์อาพาธ” หลังแรกเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2493 เป็นอาคาร 2 ชั้น ค่าดำเนินการก่อสร้างอาคาร 65,000 บาท เมื่อรวมกับค่าครุภัณฑ์ต่าง ๆ แล้วเป็นเงิน 304,305.50 บาท หลังที่สอง คือ “อาคารสงฆ์อาพาธ” จากการจัดหาทุนสร้างอาคารใหม่ โรงพยาบาลสวนดอก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2506

 

          เมื่อเวลาผ่านไปอาคารสงฆ์เริ่มชำรุดทรุดโทรม ไม่เพียงพอต่อการบริการพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธ “พระครูจิตตวิโสธนาจารย์ (พระอาจารย์หนู สุจิตฺโต)” เจ้าอาวาสวัดดอยแม่ปั๋ง จึงได้บริจาคเงินจำนวน 55 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารสงฆ์หลังใหม่ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และได้ปวาราณาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสที่ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี (วันที่ 9 มิถุนายน 2539) พระครูจิตตวิโสธนาจารย์ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อหลวงปู่แหวนสุจิณฺโณและวัดดอยแม่ปั๋งเป็นอย่างยิ่ง ได้ให้ชื่ออาคารนี้ว่า “อาคารสงฆ์อาพาธสุจิตฺโต

          ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี ได้ปรึกษาร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะสงฆ์ เห็นชอบร่วมกันให้พัฒนาขีดความสามารถของตึกสงฆ์ให้เทียบเท่าโรงพยาบาลขนาดเล็ก ปรับภูมิทัศน์ภายนอก-ภายในอาคารให้งดงาม เพิ่มศักยภาพในการวินิจฉัยโรค ให้มีเครื่องมือและสถานที่สำหรับทำหัตถการต่าง ๆ เพื่อให้มีประโยชน์ใช้สอยเพิ่มขึ้น โดยใช้งบประมาณในการปรับปรุงอาคารทั้งภายในและภายนอกรวมประมาณ 44.3 ล้านบาท งบประมาณจัดสร้างห้องผู้ป่วยวิกฤต ประมาณ 15 ล้านบาท และงบประมาณการจัดหาเครื่องเอกซ์เรย์ ประมาณ 7,990,000 บาท

 

รายละเอียดแต่ละชั้นมีดังต่อไปนี้

ชั้นที่ 1 จุดคัดกรองผู้ป่วย ห้องตรวจโรค 3 ห้อง ห้องทำหัตถการ ห้องเอกซเรย์ ห้องการเงิน ห้องจ่ายยา ห้องพิธีการสงฆ์ ห้องฉันภัตตาหาร ห้องรับบริจาค
ชั้นที่ 2 หอผู้ป่วยหนัก 4 ห้อง ห้องพักแพทย์ พยาบาล ห้องทันตกรรม และสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
ชั้นที่ 3 หอผู้ป่วยใน 24 เตียง ห้องแยก 2 ห้อง ห้องสวดมนต์
ชั้นที่ 4 หอผู้ป่วยใน ห้องเดี่ยว 19 ห้อง ห้องสวดมนต์
ชั้นที่ 5 ห้องพิธีการสงฆ์ ห้องประชุม ห้องประวัติพระเถระ

 

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น 

1. ชุดติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพจำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องช่วยหายใจจำนวน 4 เครื่อง
3. เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงจำนวน 1 เครื่อง
4. เครื่องไตเทียมจำนวน 1 เครื่อง
5. เตียงไฟฟ้าจำนวน 38 เตียง
6. เตียงไฟฟ้าในไอซียูจำนวน 4 เตียงและอื่น ๆ

(ราคารวมประมาณ 10 ล้านบาท ที่ยังขาดงบประมาณ)

          ในปี พ.ศ.2560 มีสถิติการรักษาพระภิกษุสงฆ์ ประมาณ 9,000 ราย ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งสิ้นจำนวน 43,530,067 บาท (สี่สิบสามล้านห้าแสนสามหมื่นหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งในแต่ละปี ทางโรงพยาบาลจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ์บัตรทอง โดยใช้เงินจากนิธิสงฆ์อาพาธ และเงินบำรุงโรงพยาบาลกว่า 30,186,347 บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาท)

 

          สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบถวาย สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานประกอบพิธีเปิด “โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่” ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม  2561 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมีพระพรหมมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7 พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค7  พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่และในจังหวัดต่างๆในภาคเหนือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมถวายการต้อนรับ

 

          โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมห้องติดต่อสอบถาม โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์  0 5393 5966 ,  0 5393 8742 

 

          ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญด้วยการบริจาคได้ที่ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 8800 กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ” ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 566-4-95594-8 และสามารถบริจาคผ่าน Application SCB Easy ของธนาคารไทยพาณิชย์  หรือ  mobile banking ของธนาคารอื่นๆ โดยสแกนผ่าน QR Code มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก (ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

รูปภาพประกอบ