สิทธิประโยชน์

Home

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ในการบริจาค

 

การได้รับสิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากหน่วยงานอื่นได้ ให้เป็นไปตามลำดับขั้นดังนี้

 

ลำดับขั้น

ผู้มีอุปการคุณ

บริจาคทรัพย์สินมูลค่ารวม

ได้รับสิทธิลดหย่อน
ค่ารักษาพยาบาล
(ร้อยละ)

ขั้นที่ 1100,000 บาทขึ้นไป20
ขั้นที่ 2300,000 บาทขึ้นไป30
ขั้นที่ 3500,000 บาทขึ้นไป40
ขั้นที่ 41,000,000 บาทขึ้นไป60
ขั้นที่ 53,000,000 บาทขึ้นไป80

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2534 สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนาและประชาชน ตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควรแบ่งเป็น 7 ชั้น พระราชทานทั้งบุรุษและสตรีดังนี้

 

ชั้นที่ 1 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)

บริจาค 30,000,000 บาท

 

ชั้นที่ 2 ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.)

 

บริจาค 14,000,000 บาท

 

ชั้นที่ 3 ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.)

 

บริจาค 6,000,000 บาท

 

ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)

 

บริจาค 1,500,000 บาท

 

ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)

 

บริจาค 500,000 บาท

 

ชั้นที่ 6 เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.)

 

บริจาค 200,000 บาท

 

ชั้นที่ 7 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)

บริจาค 100,000 บาท