ข่าวสาร

Home

ข่าวสาร

  • All
  • ข่าว
  • ข่าวการบริจาค
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ออกหน่วยแพทย์

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี​คณะ​แพท [...]

ข่าวการบริจาค

อ.นพ.วิศว อุบลเจริญ แพทย์ประจำโรงพยาบาลสงฆ์ แห่งโรงพยาบ [...]

ข่าวการบริจาค

อ.นพ.วิศว อุบลเจริญ แพทย์ประจำโรงพยาบาลสงฆ์ แห่งโรงพยาบ [...]

ออกหน่วยแพทย์ 2566

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแ [...]

ออกหน่วยแพทย์ 2566

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแ [...]

ออกหน่วยแพทย์ 2566

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณวราภรณ์ ชื่นจงกลกุล ผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค [...]

ออกหน่วยแพทย์ 2566

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป [...]

ออกหน่วยแพทย์ 2566

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.พญ.จีระนันท์ คุณาชีวะ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์ อาจารย์ประจำภ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชน [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.ดร.พญ.จิราภรณ์ โกรานา รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็น [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช [...]

ออกหน่วยแพทย์ 2566

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.สัณหวิชญ์ จันทร์รังสี พร้อมด้วย ผศ.นพ.วรกิตติ ลาภ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อม [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย [...]

ออกหน่วยแพทย์ 2566

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแ [...]

ออกหน่วยแพทย์ 2566

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.สุรเชษฐ์ วงษ์นิ่ม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญ​พิเศษ)​ นพ.บรร​ณ​กิจ​ โ​ล​จ​นาภิวัฒน์​ คณบ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสม [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศา [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.พญ.ภัทราพร ตาเจริญเมือง อาจารย์ประจำหน่วยโรคระบบการห [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.ดร.นพ.ดำเนินสันต์ พฤกษากร ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.พญ.กรรณิการ์ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนคร [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค [...]

ออกหน่วยแพทย์ 2566

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. นำทีมโดย นพ.ณั [...]

ออกหน่วยแพทย์ 2566

เมื่อวันที่ 2 และ วันที่ 15 กันยายน 2566 มูลนิธิโรงพยาบ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์​ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย [...]

ออกหน่วยแพทย์ 2566

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ร่วมก [...]

ออกหน่วยแพทย์ 2566

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13:30-17:00 น. มูลนิธิโ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค [...]

ข่าวการบริจาค

คุณวิวรรณ คุณสุนันทา แซ่ลิ้ม และคุณจิราพร กิตติคุณชัย ร [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.สุรเชษฐ์ วงษ์นิ่ม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ออกหน่วยแพทย์ 2566

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ออกหน่วยแพทย์ 2566

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช [...]

ข่าวการบริจาค

คุณบุญเฉลา สุริยวรรณ หัวหน้าหน่วยรับบริจาค ห้องศาลาใต้ร [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชี [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค [...]

ออกหน่วยแพทย์ 2566

ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.ธนัฐ วานิยะพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.พญ.ภัทราพร ตาเจริญเมือง รับมอบเงินบริจาค ​จำนวน 100, [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์​ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหารา [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหารา [...]

ออกหน่วยแพทย์ 2566

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงให [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชน [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชน [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ออกหน่วยแพทย์ 2566

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ )นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะ​แพท [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ขจรศักดิ์ นพคุณ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนคร [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.ดร.อริสา บอนเนซซ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเง [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.ดร.อริสา บอนเนซซ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเง [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.ดร.อริสา บอนเนซซ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเง [...]

ออกหน่วยแพทย์ 2566

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 หน่วยแพทย์อาสา มูลนิธิโรงพ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์​ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช [...]

ออกหน่วยแพทย์ 2566

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสต [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค [...]

ออกหน่วยแพทย์ 2566

หน่วยแพทย์อาสา มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหา [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอ [...]

ข่าวการบริจาค

นพ.นิชนันท์ กิจรานันทน์ อาจารย์ประจำภาควิชาออร์โทปิดิกส [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหารา [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์​ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ออกหน่วยแพทย์ 2566

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ร่วมกับแพทย์กองทุน หมอเจ้าฟ้าคณะ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.ธนัฐ วานิยะพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ เลขาธิการ มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการเ [...]

ข่าวการบริจาค

พระเดชพระคุณพระราชมงคลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6 เจ้ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณวีรชาติ ชูฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายการพยาบ [...]

ออกหน่วยแพทย์ 2566

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บํารุงกิจ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช. [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บํารุงกิจ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช. [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. ร [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมด [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหารา [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย [...]

ข่าวการบริจาค

เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2566 มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย [...]

ออกหน่วยแพทย์ 2566

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงให [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ชนะการ พรพัฒน์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาออร์โทปิดิกส [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณฐิตินันท์ ญาณทัศนกิจ พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์​ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์​ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช [...]

ออกหน่วยแพทย์ 2566

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก, โรงพยาบาลม [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงให [...]

ข่าวการบริจาค

คุณพัชรารมย์ จันทราศัพท์ คุณฐนกร สงวนพูนทรัพย์ และร้านห [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช [...]

ข่าวการบริจาค

คุณบุญเฉลา สุริยวรรณ หัวหน้าหน่วยรับบริจาค ห้องศาลาใต้ร [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.พญ.ยุพา สุมิตรสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศา [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช., ร [...]

ข่าวการบริจาค

คุณกมลกานต์ พรหมคำแดง บริจาค กระดาษทิชชูเปียก, ชุดยาสีฟ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.พญ.นันทนา กสิตานนท์ หัวหน้าหน่วยวิชาโรคข้อและรูมาติสซ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.ดร.อริสา บอนเนซซ์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช. รับม [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.ดร.อริสา บอนเนซซ์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช. รับม [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงษ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมด้ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.พญ.ประไพ เดชคำรณ อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ค [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.ดร.อริสา บอนเนซซ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเง [...]

ข่าวการบริจาค

คุณบุญเฉลา สุริยวรรณ หัวหน้าห้องรับบริจาคศาลาใต้ร่มพระบ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณวราภรณ์ ชื่นจงกลกุล ผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก [...]

ข่าวการบริจาค

คุณวราภรณ์ ชื่นจงกลกุล ผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.พญ.จีระนันท์ คุณาชีวะ ผู้ช่วยคณบดี และ รศ.ดร.พวงทิพย [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการ​โรงพยาบาล​มหาราช [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ผู้แทนพระบุญหนัก นครภักดี (ถาวโร) บริจาค แพมเพิส และแผ่ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณบุญเฉลา สุริยวรรณ หัวหน้าห้องรับบริจาคศาลาใต้ร่มพระบ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.พญ.อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา อาจารย์ ประจำภาควิชาจักษุ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.นพ.ธีรชัย อภิวรรธกกุล หัวหน้าภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะ [...]

ข่าวการบริจาค

บริษัท เดอเบล จำกัด มอบของบริจาค สินค้า จำนวน 19 ลัง 2 [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.คลินิก พญ.บุญสม ชัยมงคล อาจารย์อาวุโสประจำภาควิชาอายุ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.พญ.สุชญา ศิลป์วิไลรัตน์ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญ​พิเศษ)​ นพ.บรร​ณ​กิจ​ โ​ล​จ​นาภิวัฒน์​ คณบ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนคร [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ร [...]

ข่าวการบริจาค

คุณวีรชาติ ชูฤทธิ์ รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบา [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.คลีนิค.นสพ.ดร.สุวิชัย คุณสุจิตรา-คุณสุดารัตน์ คุณพิเช [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณกฤษฎ์ ถิ่นธรรม พร้อมครอบครัว บริจาคข้าวสาร จำนวน 18 [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.พญ.ประไพ เดชคำรณ และ อ.ดร.นพ.กานต์ เวชอภิกุล อาจารย์ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ และ รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

คุณสุคนธ์ปิยา อัศวมงคลเลิศ บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงให [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหารา [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ. ดิเรก ผาติกุลศิลา หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนคร [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนคร [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.พญ.ยุพา สุมิตรสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. , [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ รศ. [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

คุณวไลพร เจนสาริกรณ์ บริจาคผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

บจก.ธรรมพุทธรักษา บริจาคเงิน จำนวน 150,000 บาท สมทบทุนม [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. แ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

พระมหาวิเศษ เสาะพบดี วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองจ.เชียงใ [...]

ข่าวการบริจาค

บริษัท เคเคเมทัลชีท จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ส [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.สัณหวิชญ์ จันทร์รังสี อาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. , [...]

ข่าวการบริจาค

คุณณัฏฐ์ กิตติสาร สมาชิกวงเดอะ เพอะ มอบเงินบริจาค จำนวน [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.ดร.อริสา บอนเนซซ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเง [...]

ข่าวการบริจาค

อ.นพ.ปรเมษฐ์ วินิจจะกูล อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณบุญเฉลา สุริยวรรณ หัวหน้าหน่วยรับบริจาค ห้องศาลาใต้ร [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชน [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชน [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมด้ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชน [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค [...]

ข่าวการบริจาค

ครอบครัวเกษมสันต์ มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บทาสมทบทุ [...]

ข่าวการบริจาค

นพ.มานิต พร้อมคุณดนิตฤ และคุณดุสิต สุคนธ์พานิช มอบเงินบ [...]

ข่าวการบริจาค

พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท สมท [...]

ข่าวการบริจาค

ผู้แทนอาหารเสริมโสมตังกุยวีเอ๊กซ์ มอบเงินบริจาค จำนวน 1 [...]

ข่าวการบริจาค

นพ.วีรวัฒน์ และ ศ.เกียรติคุณ พญ.มาลัย มุตตารักษ์ บริจาค [...]

ข่าวการบริจาค

ผู้แทน บริษัท นิโปร เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องไ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. [...]

ข่าวการบริจาค

ร.ต.ศักดา และ คุณจันทร จันทร์แปลง มอบเงินบริจาค จำนวน 5 [...]

ข่าวการบริจาค

คุณวัฒนาวรรณ อัศเวศน์ บริจาคเงิน จำนวน 38,900 บาท สมทบท [...]

ข่าวการบริจาค

คุณวัฒนาวรรณ อัศเวศน์ บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท สมทบท [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นวลอนงค์ อิทธิจีระจรัส บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท [...]

ข่าวการบริจาค

พระครูวิมลธรรมรัต (หลวงพ่อศรีนวล วิมโล) เจ้าอาวาสวัดสัน [...]

ข่าวการบริจาค

อาจารย์นงเยาว์​ มาลัยทอง พร้อมญาติมิตร มอบเงินบริจาค จำ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณวราภรณ์ และคุณวิวัฒน์ พงศ์เรืองเกียรติ มอบเงินบริจาค [...]

ข่าวการบริจาค

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบเงินบริจาค จำนวน 300,00 [...]

ข่าวการบริจาค

ครอบครัวโทรวัฒนา มอบเงินบริจาค จำนวน 5,000,000 บาท สมทบ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.สุภาพ ณ เชียงใหม่ มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท สมท [...]

ข่าวการบริจาค

ครอบครัวโอภาประกาสิต บริจาคเตียงไฟฟ้า จำนวน 1 หลัง เครื [...]

ข่าวการบริจาค

นายธรรม บุญติ บริจาครถเข็น จำนวน 2 คัน เพื่อใช้สำหรับพร [...]

ข่าวการบริจาค

พระครูธีรธรรมประกาศ เจ้าอาวาสวัดปราสาท มอบเงินบริจาค จำ [...]

ข่าวการบริจาค

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 คุณวรรณลักษณ์ สุภาษร บริจาคเ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณมนต์ชัย ใจสม บริจาคเงิน จำนวน 103,324 บาท สมทบทุนมูล [...]

ออกหน่วยแพทย์

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม [...]

ข่าวการบริจาค

คุณมะลิวรรณ หินทอง เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงิ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณเพ็ชรดา นพวรรณ และกัลยาณมิตร มอบเงินบริจาค จำนวน 125 [...]

ออกหน่วยแพทย์

โครงการบรรพชา-อุปสมบท ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ [...]

ออกหน่วยแพทย์

โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพร [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค [...]

ข่าวการบริจาค

นพ.วิศว อุบลเจริญ แพทย์ประจำโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลม [...]

ข่าวการบริจาค

นพ.วิศว อุบลเจริญ แพทย์ประจำโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลม [...]

ข่าวการบริจาค

คุณมนัส คุณสุพรรณี เอื้อหยิ่งศักดิ์ พร้อมครอบครัว และ ห [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพล [...]

ข่าวการบริจาค

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงให [...]

ข่าวการบริจาค

คุณบุรินทร์ จันทวรรณกูร พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.นันทวรรณ ภู่สว่าง บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท สมทบทุ [...]

ข่าวการบริจาค

สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) มอบเงินบริจาค จำนวน [...]

ข่าวการบริจาค

พระมหาบัณฑิต ญาณเมธี เจ้าอาวาสวัดคันธาราม (ทุ่งอ้อ) พร้ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณสว่างจิตต์ ต.ตระกูล บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท สมท [...]

ข่าวการบริจาค

ผู้แทนคุณจ้อย จิตติเดชารักษ์ โดยคุณชมพูนุท โทสินธิติ มอ [...]

ข่าวการบริจาค

นพ.สุขุม รังคสิริ ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 3 มอบ [...]

ข่าวการบริจาค

นพ.สุขุม รังคสิริ ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 3 มอบ [...]

ออกหน่วยแพทย์

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงให [...]

ออกหน่วยแพทย์

อบรม อสม. น้อย | มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ ม [...]

ข่าวการบริจาค

คุณเกษม และคุณวัลภา ขัติรัตน์ พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณเพ็ญศรี มีกลิ่นหอม บริจาคเงิน จำนวน 2,000,000 บาท สม [...]

ออกหน่วยแพทย์

#หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาส [...]

ข่าวการบริจาค

บริษัท คลังไฟฟ้า จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยคุณจิราภรณ์ พึ [...]

ออกหน่วยแพทย์

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงให [...]

ข่าวการบริจาค

พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ และคุณยุพาพรรณ ผ่องหิรัญ บริจาคเงิน จำน [...]

ข่าวการบริจาค

ทพ.กิจจา คุณวัฒนี และ ทพ.ภวัคร์ ตั้งทางธรรม บริจาคเงิน [...]

ข่าวการบริจาค

พระครูสุนทรเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ ถวายปัจ [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

วาระครบรอบ 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณปรีชา และคุณจันทนี วรรธนาคม พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน [...]

ข่าวการบริจาค

พระมหาเฉลิมเกียรติ จันทสัทโธ วัดสร้อยทอง ถวายปัจจัย จำน [...]

ข่าวการบริจาค

ผู้แทน นพ.ธีรวัฒน์ ภัทโรพงศ์ โดย รศ.นพ.ธรรมเนียม วะสีนน [...]

ข่าวการบริจาค

ผู้แทน นพ.ธีรวัฒน์ ภัทโรพงศ์ โดย รศ.นพ.ธรรมเนียม วะสีนน [...]

ข่าวการบริจาค

คุณทิพวรรณ สิทธิประเวศ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท สมท [...]

ข่าวการบริจาค

คณะศิษย์สวนพุทธธรรม มอบเงินบริจาค จำนวน 117,577 บาท สมท [...]

ข่าวการบริจาค

ผู้แทนคุณจิราพิน ฮายาคาวา มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บ [...]

ข่าวการบริจาค

ครอบครัวเชาว์วุฒิมา มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท ส [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.สมรรถ และคุณสุมาลัย บุณยรัตพันธุ์ พร้อมครอบครัว มอบเ [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงให [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.ทพ.ทะนง และ ผศ.เกษสุดา ฉัตรอุทัย บริจาคเงิน จำนวน 20 [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรม อสม. น้อย | มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ ม [...]

ข่าวการบริจาค

คุณสุศวัส คุณสารดี คุณพีระณัฐ คุณนภสร จิวสุวรรณ และคุณฤ [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

#หน่วยแพทย์เคลื่อยที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาส [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.พญ.จีระนันท์ คุณาชีวะ, รศ.พญ.วริยา สุขุประการ และ ผศ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหารา [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงให [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา หัวหน้าภาควิชา และ รศ.พญ.นภาพร [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหารา [...]

บ้านพักญาติผู้ป่วยสวนดอก เปิดให้บริการแล้ว

บ้านพักญาติผู้ป่วยสวนดอก เปิดให้บริการแล้ว ผู้ป่วยและญา [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชน [...]

ข่าวการบริจาค

คุณพิไลวรรณ โจลานันท์ บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท สมทบท [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.ธนัฐ วานิยะพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ท่านพระครูนิรมิตวิทยากร วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ต.แ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ )นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ โดย คุณ [...]

ข่าวการบริจาค

พระสิงห์มูลนิธิ โดยพระครูวิทิตศาสนาทร มอบเงินบริจาค จำน [...]

ออกหน่วยแพทย์

#หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาส [...]

ออกหน่วยแพทย์

#หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาส [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.สัณหวิชญ์ จันทร์รังสี อาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณโปร่งนภา อัครชิโนเรศ กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ค [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหารา [...]

ออกหน่วยแพทย์

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงให [...]

ข่าวการบริจาค

อ.นพ.ปรเมษฐ์ วินิจจะกูล อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค [...]

ออกหน่วยแพทย์

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงให [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ออกหน่วยแพทย์

#หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศา [...]

ออกหน่วยแพทย์

#หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศา [...]

ออกหน่วยแพทย์

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.จารึก หาญประเสริฐพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาโสต ศอ น [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชน [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ออกหน่วยแพทย์

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.ธณัฐ วานิยะพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ออกหน่วยแพทย์

#หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาส [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ธนวัฒน์ วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนคร [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาส [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ออกหน่วยแพทย์

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ #มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศา [...]

ออกหน่วยแพทย์

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ #มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศา [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช., ร [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

พระครูธรรมธรไกรนาค อริยวังโส และคณะศิษยานุศิษย์วัดป่าเท [...]

ออกหน่วยแพทย์

#มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง [...]

ออกหน่วยแพทย์

พระคิลานุปัฏฐากเชียงใหม่ และ #มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. ร [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชน [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชน [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณประภา วัฒนะคีรี บริจาคเงิน จำนวน 100,100 บาท สมทบทุน [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ออกหน่วยแพทย์

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใ [...]

ออกหน่วยแพทย์

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 คุณดารุณี เร่งเร็ว และคุณรัต [...]

ออกหน่วยแพทย์

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.คลินิก พญ.บุญสม ชัยมงคล อาจารย์อาวุโสภาควิชาอายุรศาสต [...]

ข่าวการบริจาค

คุณชัชวาลย์ วีระโชติ พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 100 [...]

ข่าวการบริจาค

ครอบครัวชโลธร พร้อมกัลยาณมิตร ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 1,00 [...]

ข่าวการบริจาค

พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหว [...]

ข่าวการบริจาค

คุณนิตยา ตั้งสถาเจริญพร พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน [...]

ข่าวการบริจาค

นพ.บัญชา และคุณสงบ ปัญญาตรง บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บา [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค [...]

ข่าวการบริจาค

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 คุณศิวณัฐ รัชตดำรงรัตน์ มอบ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชน [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.นพ.ธีรชัย อภิวรรธกกุล หัวหน้าภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ผู้แทน "สิงห์ขาว 40 รัฐศาสต [...]

ข่าวการบริจาค

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหารา [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค [...]

ข่าวการบริจาค

พระครูสุนทรเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ อ.เมือง [...]

ข่าวการบริจาค

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมคงคา ร [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รั [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ [...]

ข่าวการบริจาค

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 คุณเพ็ญพรรณ จันทรประสิทธิ์ บ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศ [...]

ข่าวการบริจาค

ผู้แทน Ms.Jongrak Intatha โดยคุณภูมิใจ บุรุษพัฒน์ มอบเง [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค [...]

รวมภาพข่าวธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

ท่านสามารถรับชมภาพข่าวการบริจาคในโครงการ 'ธารน้ำใจ สู้ภ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณประไพ เชิดสถิรกุล และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 50,000 [...]

ออกหน่วยแพทย์

#หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ | มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ [...]

ข่าวการบริจาค

ทีมงานรถตู้อริญชยาทราเวล บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปจำนวน 9 [...]

ข่าวการบริจาค

คุณกิตติมา พวงทองคำ บริจาคกระดาษทิชชู่จำนวน 24 ม้วน กาง [...]

ข่าวการบริจาค

สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา บ [...]

ข่าวการบริจาค

หม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี บริจาคเงินจำนวน 1,000,00 [...]

ข่าวการบริจาค

ชมรมสารธรรมล้านนา โดย อ.พญ.ดุลยา ไชยเศรษฐ มอบเงินบริจาค [...]