ข่าวสาร

Home

ข่าวสาร

  • All
  • ข่าว
  • ข่าวการบริจาค
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ออกหน่วยแพทย์

รวมภาพข่าวธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

ท่านสามารถรับชมภาพข่าวการบริจาคในโครงการ 'ธารน้ำใจ สู้ภ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณประไพ เชิดสถิรกุล และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 50,000 [...]

ออกหน่วยแพทย์

#หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ | มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ [...]

ข่าวการบริจาค

ทีมงานรถตู้อริญชยาทราเวล บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปจำนวน 9 [...]

ข่าวการบริจาค

คุณกิตติมา พวงทองคำ บริจาคกระดาษทิชชู่จำนวน 24 ม้วน กาง [...]

ข่าวการบริจาค

สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา บ [...]

ข่าวการบริจาค

หม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี บริจาคเงินจำนวน 1,000,00 [...]

ข่าวการบริจาค

ชมรมสารธรรมล้านนา โดย อ.พญ.ดุลยา ไชยเศรษฐ มอบเงินบริจาค [...]

ข่าวการบริจาค

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 คุณประสงค์ สุขขะนิวาสน์ [...]

ข่าวการบริจาค

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คุณโสพิณ วรรณะ พร้อมครอบครัว [...]

ข่าวการบริจาค

คุณเดชพล ขัติพิบูลย์ พร้อมครอบครัว บริจาคพัดลมแบบตั้งโต [...]

ข่าวการบริจาค

คุณวีระศักดิ์ เทพประสิทธิ์ พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาคของใ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [...]

ออกหน่วยแพทย์

#หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ | มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ [...]

ออกหน่วยแพทย์

#หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ | 20 กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิโรงพย [...]

ออกหน่วยแพทย์

อาคารโรงครัวและโรงอาหาร จัดสร้างโดยความร่วมมือของมูลนิธ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณจิรัฐติกาล คำเป๊ก พร้อมครอบครัว บริจาคแพมเพิส จำนวน [...]

ข่าวการบริจาค

คุณประวิทย์ จิตนราพงศ์ และคุณอุษณีย์ ฉัตรโชติกวงศ์ บริจ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณนวลจันทร์ ธรรมมงคลชัย บริจาคเงิน จำนวน 40,000 บาท สม [...]

ข่าวการบริจาค

พระครูสุนทรขันติรัต ถวายปัจจัย จำนวน 10,000 บาท สมทบทุน [...]

ข่าวการบริจาค

คุณวัฒนาวรรณ อัศเวศน์ บริจาคเงิน จำนวน 25,000 บาท สมทบท [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.ดร.ชยานนท์ และ รศ.พญ.ลินดา หรรษภิญโญ บริจาคเงิน จำนว [...]

ข่าวการบริจาค

คุณสุวรรณา สุพงศ์พัฒนกิจ บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท สม [...]

ข่าวการบริจาค

สโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ เอฟซี บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท [...]

ข่าวการบริจาค

อนุปริญญาพยาบาล รุ่นที่ 13 บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท [...]

ข่าวการบริจาค

คุณกชพร กันทะวงศ์ และคุณดล พลลุตร บริจาคเจลแอลกอฮอล์ จำ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ดิเรก และ รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา บริจาคเงินจำ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณปรีชา คุณจิราภรณ์ คุณปราชญ์ ได้เปี่ยม และครอบครัว บร [...]

คุณปิยนันท์ เทียมบุญธง และคุณอิศรานุช บุดดีคำ บริจาคเงิ [...]

ข่าวการบริจาค

พระครูสุนทรเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ มอบเงิน [...]

ข่าวการบริจาค

พญ.ศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ และพญ.ยุวดี โลจนาภิวัฒน์ [...]

ข่าวการบริจาค

นักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 11 (รุ่น 5) ร่วม [...]

ข่าวการบริจาค

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 คุณศุราภรณ์ ประสาทงามเลิ [...]

ข่าวการบริจาค

ตระกูลกิตติคุณชัย โดย ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธาบริหาร [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มและความสุข ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2 [...]

ข่าวการบริจาค

ผู้แทนคุณจิตตรี จิวเจริญ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 [...]

ข่าวการบริจาค

คุณปิยนันท์ เทียมบุญธง และคุณอิศรานุช บุดดีคำ ร่วมบริจา [...]

ข่าวการบริจาค

ลูกหลานคุณลิ้มเฮียง และคุณง่วนลิ้ง แซ่ลิ้ม บริจาคเงินจำ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเช [...]

ข่าวการบริจาค

คุณนิธิโรจน์ เธียรธีรไชย พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน [...]

ข่าวการบริจาค

คุณรวิษรา เวชยกุลชัย บริจาคเงิน สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาล [...]

ข่าวการบริจาค

คุณวัฒนชัย และคุณกรรณิการ์ ดำรงหาญวิทย์ บริจาคเงินจำนวน [...]

ข่าวการบริจาค

ผู้แทนคุณเอี่ยมศักดิ์ เลาหะวิสุทธิ์ มอบเงินบริจาค จำนวน [...]

ข่าวการบริจาค

กลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต ห้อง 402 - 502 รุ่น 423 - 524 ร่วมบร [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย [...]

ข่าวการบริจาค

คุณกาบ พรกลิ่น พร้อมญาติมิตร บริจาคเงิน จำนวน 11,000 บา [...]

ข่าวการบริจาค

คุณไพจิตร ตรีวัฒนกูล และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 300,0 [...]

ข่าวการบริจาค

พระครูนิรมิตวิทยากร (สุวพานนท์) วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมป [...]

ข่าวการบริจาค

คุณธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ บริจาคเงิน จำนวน 2,000 บาท [...]

ข่าวการบริจาค

คุณมนตรี เชาวน์เลิศเสรี บริจาคเงิน จำนวน 149,728.87 บาท [...]

ข่าวการบริจาค

คุณสุทัศน์ แสงอรุณ พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 5,000 [...]

ข่าวการบริจาค

คุณณยุรี เชนทร พร้อมครอบครัว บริจาครถเข็นวีลแชร์แบบพับไ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณจิรชฎา อัศวาณิชย์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 10, [...]

ข่าวการบริจาค

คุณอนุสรณ์ และคุณอนุวัธ วงศ์วรรณ มอบเงินบริจาค จำนวน 41 [...]

ข่าวการบริจาค

คุณปกรณ์ คุณศุภรัตน์ และคุณปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์ บริจาคเงิ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณก่อพงศ์ เจษฎาพันธ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 4, [...]

ข่าวการบริจาค

คุณสุรีย์พร มโนวงศ์ พร้อมครอบครัว บริจาคแพมเพิสแบบส่วมข [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ หัวหน้าภาคว [...]

ข่าวการบริจาค

บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) โดยคุณวิโรจน์ เจตมะ [...]

ข่าวการบริจาค

ผู้แทนคุณพิไลวรรณ โจลานันท์ มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 [...]

ข่าวการบริจาค

พระครูวิทิตศาสนาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอาราม [...]

ข่าวการบริจาค

คุณอรพินท์ สัจจธรรมวดี พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาคเงิน จำน [...]

ออกหน่วยแพทย์

30 ธันวาคม 2563 | #หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิโรงพยาบา [...]

ออกหน่วยแพทย์

3 มกราคม 2564 | #หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิโรงพยาบาลส [...]

ข่าวการบริจาค

อ.นพ.ดิเรก บรรณจักร์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 100, [...]

ข่าวการบริจาค

คุณวิชัย บุญยวรรธนะ และคุณทัชชกร พงศ์พิชยพิสุทธิ์ บริจา [...]

ข่าวการบริจาค

คุณมุทิตา อัครชิโนเรศ บริจาคเงิน จำนวน 8,000 บาท สมทบทุ [...]

ข่าวการบริจาค

บริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยคุณวรวัชร [...]

ข่าวการบริจาค

พญ.ดุลยา ไชยเศรษฐ ผู้แทนคุณปทุมทิพย์ ว่องพยาบาล มอบเงิน [...]

ข่าวการบริจาค

ครอบครัวภู่มณี บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท สมทบทุนมูลนิ [...]

ข่าวการบริจาค

บริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยคุณวรวัชร [...]

ข่าวการบริจาค

โรงเรียนนภาเชียงใหม่ บริจาคเงินจำนวน 25,000 บาท สมทบทุน [...]

ข่าวการบริจาค

คุณสุปรียา อภิรมย์ยานนท์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สม [...]

ออกหน่วยแพทย์

19 ธันวาคม 2563 | มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ #หน่วยแพทย [...]

ข่าวการบริจาค

คุณจิตติ ธรรมอำนวยสุข พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 3, [...]

ข่าวการบริจาค

ครอบครัวพินิจมนตรี บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท สมทบทุนม [...]

ข่าวการบริจาค

คุณชัยรัตน์ ภู่นพมาศ บริจาคเงิน จำนวน 60,000 บาท สมทบทุ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณเลิศลักษณ์ วณิชวิกรานต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ห [...]

ข่าวการบริจาค

ครอบครัวสุวรรณบุตร พร้อมญาติมิตร ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 6 [...]

ข่าวการบริจาค

ครอบครัวทรัพย์ศิริ พร้อมญาติมิตร ร่วมถวายอาหารเพล และร่ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณอนุศักดิ์ พาณิชยากรณ์ เเละคุณอัญชลี ศรีวิภาสถิตย์ ร้ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณสดับพิณ รัตนเรือง บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท สมทบท [...]

ข่าวการบริจาค

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินจำนวน 800,000 [...]

ข่าวการบริจาค

คุณดารณี โอพสุกุล พร้อมบุตรหลาน บริจาคเงิน จำนวน 690,00 [...]

ข่าวการบริจาค

คุณกฤษณา ต๊ะอ้าย บริจาคเงิน จำนวน 4,000 บาท สมทบทุนมูลน [...]

ข่าวการบริจาค

ผู้แทนบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด สำนัก [...]

ข่าวการบริจาค

พระครูวิมลธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม และคณะศรัทธาวัด [...]

ข่าวการบริจาค

คุณอรุณ ลออชัยรังษี บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท สมทบทุ [...]

ข่าวการบริจาค

ผู้แทนคุณวันทนา ตั้งธรรมกิติกุล และครอบครัว โดยคุณภัทรภ [...]

ออกหน่วยแพทย์

#หน่วยแพทย์พระราชทาน ใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเ [...]

ออกหน่วยแพทย์

๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ #หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิโรงพยาบาล [...]

ข่าวการบริจาค

ครอบครัวสมปาน บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท สมทบทุนมูลนิธ [...]

ข่าวการบริจาค

บริษัท ไซเมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน จำนวน 1 [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู [...]

ข่าวการบริจาค

ร้านท่าช้าง คาเฟ่ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมู [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.นพ.บรรณกิจ และ พญ.ยุวดี โลจนาภิวัฒน์ บริจาคเงินจำนวน [...]

ข่าวการบริจาค

พระอธิการสุพจน์ ปมุโท เจ้าอาวาสวัดมณฑารพ และคณะศิษย์ บร [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ธรรมเนียม วะสีนนท์ ผู้แทนแพทย์เชียงใหม่ รุ่น 5 มอ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.คลินิก นพ.วัฒนา และ รศ.พญ.นิรมล นาวาเจริญ บริจาคเงิน [...]

ข่าวการบริจาค

คุณพรหมา คุณเกศโรบล อัศรานุรักษ์ พร้อมครอบครัวและญาติมิ [...]

ข่าวการบริจาค

ครอบครัว เอี่ยมสอาด และเครือญาติ บริจาคเงิน จำนวน 1,002 [...]

ออกหน่วยแพทย์

25 พฤศจิกายน 2563 | #หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิโรงพยา [...]

ข่าวการบริจาค

คุณมานะ จันทนยิ่งยง บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท สมทบทุนม [...]

ข่าวการบริจาค

คุณชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 1 [...]

ข่าวการบริจาค

คุณศิวณัฐ รัชตดำรงรัตน์ บริจาคเงิน จำนวน 1,500,000 บาท [...]

ข่าวการบริจาค

คุณอธิป อุ่นอำภา และ คุณณฐินันท์ เทพปรีชาสกุล บริจาคเงิ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.จิราภรณ์ สุภาวดี อาจารย์พิเศษภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณประวัติวงศ์ ชุณหะมาน พร้อมครอบครัว และญาติมิตร ร่วมบ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณนันทพัทธ์ ทิตย์ประวรรณ บริจาคเงิน จำนวน 1,000 บาท สม [...]

ข่าวการบริจาค

คุณสัตยะพล สัจจเดชะ บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท สมทบทุนม [...]

ข่าวการบริจาค

คุณกฤษณพงศ์ อ่องอารี พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 1,5 [...]

ข่าวการบริจาค

ดร.ประวิช รัตนเพียร พร้อมด้วยคณะกัลยานิมิตร ร่วมบริจาคเ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณเจียมจิตร์ เมธีรัตนโสภณ บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท [...]

ข่าวการบริจาค

คุณเตชินท์ กาญจนคลอด พร้อมครอบครัว และญาติมิตร ร่วมบริจ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณระพี อินปั๋นแก้ว และญาติมิตร ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 3, [...]

ข่าวการบริจาค

พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ​ บริจาค​เงิน​ จำนวน 600,000 [...]

ข่าวการบริจาค

คุณเขมกร รุจนพันธุ์ และญาติมิตร บริจาคแพมเพิสแบบส่วม(ผู [...]

ออกหน่วยแพทย์

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ #หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธ [...]

ข่าวการบริจาค

กลุ่มเพื่อน พ.พ. 1618 บริจาคแพมเพิสแบบส่วม(ผู้ใหญ่) L, [...]

ข่าวการบริจาค

คุณปวมน ตันประเสริฐ บริจาคเงิน จำนวน 1,000 บาท สมทบทุนม [...]

ข่าวการบริจาค

คุณประเจตน์ และคุณวนภา อินทรสุข พร้อมครอบครัว บริจาคเงิ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณธีระเวทย์ ศิริรังคมานนท์ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บา [...]

ข่าวการบริจาค

คุณดาราณี จีรพันธุ์ บริจาคเงิน จำนวน 600,000 บาท สมทบทุ [...]

ข่าวการบริจาค

นายเสรี ทุมา บริจาคเงินจำนวน 5,500 บาท สมทบทุนมูลนิธิโร [...]

ข่าวการบริจาค

พระวฑฒจิตโต วัดสุคันธวารี พร้อมญาติมิตร บริจาคสิ่งของแพ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณสุวคนธ์ ขันธราช บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนม [...]

ข่าวการบริจาค

กลุ่ม Zumba เชียงใหม่ มอบเงินบริจาค จำนวน 102,700 บาท ส [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.รักษ์ พร้อมรศ.พญ.นภาพร ตนานุวัฒน์ บริจาคเงิน จำนว [...]

ข่าวการบริจาค

คุณสิน จินดารัตนวรกุล บริษัทสยามพลาสติก จำกัด บริจาคเงิ [...]

ข่าวการบริจาค

คุณนงเยาว์ และคุณประเสริฐ เครื่องคำ บริจาคเงินจำนวน 10, [...]

ข่าวการบริจาค

นพ.สุขุม รังคสิริ บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท สมทบทุนโร [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชี [...]

ข่าวการบริจาค

คุณกิตติ และคุณนิรมล ชีวะเกตุ บริจาคเงินจำนวน 600,000 บ [...]

ข่าวการบริจาค

ครอบครัวชัยชนะ พร้อมครอบครัวอัศเวศน์ ร่วมบริจาคผ้าอ้อมส [...]

ข่าวการบริจาค

คุณปราณี ธนารักษ์โชค และคุณสิรวิชญ์ สิรบริพันธกุล บริจา [...]

ข่าวการบริจาค

คุณเอกภพ ช่างแก้ว CEO และ Brand Artist บริษัท แบรนด์ยัง [...]

ข่าวการบริจาค

ผู้แทน บริษัท เชียงใหม่ลานนา บิซิเนส เซอร์วิส จำกัด มอบ [...]

ออกหน่วยแพทย์

#หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดย มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพท [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนว [...]

ข่าวการบริจาค

คุณสรรเพชุดา ปัญญาตรง พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 105 [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.อรพิณ สันติธีรากุล บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท สมทบท [...]

ข่าวการบริจาค

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูล [...]

ข่าวการบริจาค

คุณภาวิณี วัฒนโภคาสิน พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 200 [...]

ข่าวการบริจาค

คุณสุรศักดิ์ มั่นคง พร้อมคุณชยุตรา กุลณาวงค์ บริจาคสิ่ง [...]

ข่าวการบริจาค

คุณพงศ์เดช ทิพย์เดช พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 100,0 [...]

ข่าวการบริจาค

ครอบครัว ตนานุวัฒน์ โดยผศ.นพ.รักษ์, รศ.พญ.นภาพร, คุณณรง [...]

ผศ.นพ.สารนาถ ออรพินท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

ผศ.นพ.สารนาถ ออรพินท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคร [...]

พระราชมงคลวิสุทธิ์ วัดบุญเกิด จ.พะเยา ได้มารักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมได้ถวายปัจจัยสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

พระราชมงคลวิสุทธิ์ วัดบุญเกิด จ.พะเยา ได้มารักษาที่โรงพ [...]

ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พร้อมทพญ.กอบกุล พัฒนาภรณ์ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พร้อมทพญ.กอบกุล พัฒนาภรณ์ ร่วมบริจาคเ [...]

คุณพิทักษ์ และคุณอาภรณ์ ปลื้มพิทักษ์กุล พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณพิทักษ์ และคุณอาภรณ์ ปลื้มพิทักษ์กุล พร้อมครอบครัว บ [...]

คุณจัสศรี คูพัฒน์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

คุณจัสศรี คูพัฒน์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 10,000 [...]

คุณทองศรี มีสุวรรณ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยยากไร้ และเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

คุณทองศรี มีสุวรรณ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 101,00 [...]

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

#หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศา [...]

คุณลี้สี แซ่โง้ว คุณศิริรัตน์ และคุณสุรพล ทวีเลิศนิธิ บริจาคเงินสมทบทุนเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน สุจิณโณ

คุณลี้สี แซ่โง้ว คุณศิริรัตน์ และคุณสุรพล ทวีเลิศนิธิ บ [...]

คุณผ่องพรรณ อรุณแสง บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณผ่องพรรณ อรุณแสง บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุน [...]

คุณอิสินธร สอนไว พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณอิสินธร สอนไว พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 605,000 [...]

คุณณรงค์ และคุณรัตนา ตนานุวัฒน์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนหลวงปู่แหวนสุจิณโณ เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณณรงค์ และคุณรัตนา ตนานุวัฒน์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงิ [...]

คุณศิริรัตน์ และคุณสุรพล ทวีเลิศนิธิ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน สุจิณโณ

คุณศิริรัตน์ และคุณสุรพล ทวีเลิศนิธิ บริจาคเงิน จำนวน 1 [...]

รศ.ดร.มงคล รายะนาคร พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนหลวงปู่แหวนสุจิณโณ เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

รศ.ดร.มงคล รายะนาคร พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 100,0 [...]

กลุ่มศิษย์เก่า​ รร.มงฟอร์ต​ รุ่น​ MC 20 โดยคุณณรงค์​ ตนานุวัฒน์​ ประธานของรุ่น​ พร้อมกลุ่มเพื่อนสภาอุตสาหกรรม​จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

กลุ่มศิษย์เก่า​ รร.มงฟอร์ต​ รุ่น​ MC 20 โดยคุณณรงค์​ ตน [...]

คุณสุริยา เมฆขยาย บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณสุริยา เมฆขยาย บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมู [...]

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อล้อเข็นผู้ป่วยให้หน่วยรับส่งผู้ป่วย งานบริการกลางโรงพยาบาล

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่ บริจาคเงินจำนวน 25 [...]

คุณกรกมล ลิขิตวรรณวุฒิ ถวายแซนวิชผ่านผู้แทนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้แด่พระภิกษุ สงฆ์

คุณกรกมล ลิขิตวรรณวุฒิ ถวายแซนวิช จำนวน 120 ชิ้น ผ่านผู [...]

คุณอนัญญา ไชยวุฒิ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณอนัญญา ไชยวุฒิ บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท สมทบทุนมูล [...]

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

#หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศา [...]

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 พระครูวิมลธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม เจ้าคณะอำเภอจังหวัดลำพูน โปรดเมตตามอบปัจจัยงานทำบุญผ้าป่า สามัคคีและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบูรพาจารย์ ประจำปี 2563 สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 พระครูวิมลธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดสันต [...]

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คุณอภิเดช ปิยพิพัฒนมงคล พร้อมคุณสุนีย์ อิรนพไพบูลย์ และญาติมิตร ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยยากไร้

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คุณอภิเดช ปิยพิพัฒนมงคล พร้อมคุณสุ [...]

วันที่ 30 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด โดย ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ รองประธานกรรมการ, ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ กรรมการและเหรัญญิก, คุณวสุ ละอองศรี เลขานุการ และคุณปรียานุช กันมะโน รองผู้จัดการ ร่วมมอบเงินบริจาคสมทบทุน เพื่อผู้ป่วยยากไร้

วันที่ 30 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใ [...]

วันที่ 29 กันยายน 2563 คุณกฤษฎา และคุณวิภาวรรณ มหาดำรงค์กุล มอบเงินบริจาค ในงานคุณพ่อดิลก มหาดำรงค์กุล สมทบทุนหลวงปู่แหวนสุจิณโณ เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

วันที่ 29 กันยายน 2563 คุณกฤษฎา และคุณวิภาวรรณ มหาดำรงค [...]

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

วันที่ 28 กันยายน 2563  ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มห [...]

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

#หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออก​ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพแก่พร [...]

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

#หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยความร่วมมือของมูลนิธิโรงพยาบาล [...]

ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ และคุณนริสา ศรีบัณฑิตมงคล บริจาคเงินสมทบทุนหลวงปู่แหวนสุจิณโณ เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ และคุณนริสา ศรีบัณฑิตมงคล บริจาคเงิน [...]

คุณประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ ผู้แทนชมรมกอล์ฟเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินบริจาครายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ ผู้แทนชมรมกอล์ฟเกษตร มหาวิทยาลัย [...]

คุณอภิชิต ปทุมาสูตร บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์

คุณอภิชิต ปทุมาสูตร บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท สมทบทุ [...]

คุณสุนี ตระการศิริ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อกองทุนหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

คุณสุนี ตระการศิริ บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท สมทบทุนม [...]

บริษัท สยามไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

บริษัท สยามไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด บริจาคเงินจำนวน 11,000 บ [...]

คุณสิรวิชณ์ สริบริพันธกุล เป็นผู้แทน ครอบครัวธนารักษ์โชค และครอบครัวสริบริพันธกุล มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณสิรวิชณ์ สริบริพันธกุล เป็นผู้แทน ครอบครัวธนารักษ์โช [...]

คุณธนากร คุณษกมณ จิรวังโส คุณอภิรักษ์ กันทะเรียน คุณภัทรกร สิริจัตุรภุช และคุณวราภรณ์ นะมะหุต มอบเตียงผู้ป่วยจำนวน 1 หลัง และพัดลมตั้งพื้นจำนวน 2 ตัว ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณธนากร คุณษกมณ จิรวังโส คุณอภิรักษ์ กันทะเรียน คุณภัท [...]

คุณยุพดี อุเทนพงษ์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณยุพดี อุเทนพงษ์ บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนม [...]

คุณมนัส และคุณสุพรรณี เอื้อหยิ่งศักดิ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณมนัส และคุณสุพรรณี เอื้อหยิ่งศักดิ์ พร้อมครอบครัว บร [...]

คณะศรีกรุงโบรกเกอร์ สายงาน TMC บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คณะศรีกรุงโบรกเกอร์ สายงาน TMC บริจาคเงิน จำนวน 5,500 บ [...]

คุณเรณู รัตนเจริญมิตร มอบรูปเหมือนหลวงปู่แหวน สุจิณโณ จำนวน 1 องค์ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มช.

คุณเรณู รัตนเจริญมิตร มอบรูปเหมือนหลวงปู่แหวน สุจิณโณ จ [...]

คุณวรกิจ และคุณเพ็ญผกา อุ่ยอุทัย พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณวรกิจ และคุณเพ็ญผกา อุ่ยอุทัย พร้อมครอบครัว บริจาคเง [...]

คุณกิตติกาญจน์ เรืองสุริยะพงศ์ พร้อมครอบครัว บริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบสวม และแผ่นเสริมซึมซับ ให้แก่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ

คุณกิตติกาญจน์ เรืองสุริยะพงศ์ พร้อมครอบครัว บริจาคผ้าอ [...]

คณะศิษยานุศิษย์ หลวงปู่กวง โกสโล เจ้าอาวาสวัดป่านาบุญ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ นำโดยพระ ดร.จารุภัทร ซึงพานิช และพญ.ดุลยา ไชยเศรษฐ ประธานชมรมสารธรรมล้านนา พร้อมคณะ มอบเครื่องวัดความดันแบบล้อเลื่อน

คณะศิษยานุศิษย์ หลวงปู่กวง โกสโล เจ้าอาวาสวัดป่านาบุญ อ [...]

คุณธเนศ ธาราพงษ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อโลงศพ

คุณธเนศ ธาราพงษ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 1,000 บ [...]

พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โปรดเมตตามอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โป [...]

คุณวิรัตน์ ลิ้มศักดากุล บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณวิรัตน์ ลิ้มศักดากุล บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท สมท [...]

คุณอนุศักดิ์ พาณิชยากรณ์ และ คุณอัญชลี ศรีวิภาสถิตย์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณอนุศักดิ์ พาณิชยากรณ์ และ คุณอัญชลี ศรีวิภาสถิตย์ บร [...]

คุณอภิรักษ์ และคุณจันทร์ทิพย์ วานิช บริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณอภิรักษ์ และคุณจันทร์ทิพย์ วานิช บริจาคเงินจำนวน 2,4 [...]

บริษัท เดอะนาม เรียลเอสเตท จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีบุญพร๊อทเพอร์ตี้ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด -19

บริษัท เดอะนาม เรียลเอสเตท จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ด [...]

คุณวัฒนาวรรณ อัศเวศน์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยตึกสุจิณโณ

คุณวัฒนาวรรณ อัศเวศน์ บริจาคเงิน จำนวน 47,000 บาท สมทบท [...]

คุณทัศนีย์ สิงห์เวชสกุล บริจาค​เงิน​สมทบทุน​มูลนิธิ​โรงพยาบาล​สวนดอก​ เพื่อ​โครงการปรับปรุง​อาคาร​ผู้ป่วย​สุจิ​ณ​โณ

คุณทัศนีย์ สิงห์เวชสกุล บริจาค​เงิน​ จำนวน 10,000 บาท ส [...]

คุณสุจิตรา อสุนี ณ อยุธยา พร้อมครอบครัว บริจาค​เงินสมทบทุน​มูลนิธิ​โรงพยาบาล​สวนดอก​ เพื่อ​โครงการปรับปรุง​อาคาร​ผู้ป่วย​สุจิ​ณ​โณ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย เพื่อผู้ป่วยยากไร้ และเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

คุณสุจิตรา อสุนี ณ อยุธยา พร้อมครอบครัว บริจาค​เงิน​ จำ [...]

คุณอัจฉรีย์ สีตะพันธุ์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

คุณอัจฉรีย์ สีตะพันธุ์ บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท สมทบ [...]

 นายแพทย์อนันต์ สีตะพันธุ์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ทุนผู้ป่วยเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์

 นายแพทย์อนันต์ สีตะพันธุ์ บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บ [...]

ครอบครัวนาคจีนวงศ์ และญาติมิตร ร่วมบริจาคเงิน เพื่ออุทิศให้ คุณพ่อพิจิตร นาคจีนวงศ์ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนอายุรศาสตร์โรคหัวใจ และทุนเพื่อสำหรับปรับปรุงตึกสุจิณโณ

ครอบครัวนาคจีนวงศ์ และญาติมิตร ร่วมบริจาคเงิน เพื่ออุทิ [...]

คุณดาราณี จีรพันธ์ุ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนศูนย์โรคสมองภาคเหนือ

คุณดาราณี จีรพันธ์ุ บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท สมทบทุน [...]

คุณมัตติกา พนมธรนิจกุล บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ และเพื่อภาควิชาออร์โทปิดิกส์

คุณมัตติกา พนมธรนิจกุล บริจาคเงิน จำนวน 30,000 บาท สมทบ [...]

คุณบุญเรือง บุญตระกูล บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อสำหรับปรับปรุงตึกสุจิณโณ

คุณบุญเรือง บุญตระกูล บริจาคเงิน จำนวน 70,000 บาท สมทบท [...]

มูลนิธิแสงพุทธธรรม ประเทศไทย กลุ่มที่ 5 ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนปรับปรุงห้องคลอดและห้องพักฟื้นเพื่อแม่คลอดปลอดภัยและอยู่สบาย

มูลนิธิแสงพุทธธรรม ประเทศไทย กลุ่มที่ 5 ร่วมบริจาคเงิน [...]

รศ.นพ.ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐ บริจาคเงินจำนวนสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

รศ.นพ.ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐ บริจาคเงินจำนวน 105,000 บาท [...]

คุณสุภาพร แซ่เอี๊ยะ พร้อมครอบครัวอิ่มสุวรรณสาคร บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณสุภาพร แซ่เอี๊ยะ พร้อมครอบครัวอิ่มสุวรรณสาคร บริจาคเ [...]

คุณสุนันท์ ชัยวาฤทธิ์ และ รศ.พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาคจากผู้ร่วมทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ พลอากาศตรีบุญเกิด ชัยวาฤทธิ์ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณสุนันท์ ชัยวาฤทธิ์ และ รศ.พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ พร้อม [...]

คุณมนต์ชัย ใจสม บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

คุณมนต์ชัย ใจสม บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูล [...]

พระครูสุนทรเจติยารักษ์ เจ้าอาวาส วัดพระธาตุดอยคำ และคุณศิวณัฐ รัชตดำรงรัตน์ กรรมการและเหรัญญิกของวัด มอบเงินบริจาค จากการเปิดตู้บริจาค ครั้งที่ 7,8,9 จำนวน 534,245 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

พระครูสุนทรเจติยารักษ์ เจ้าอาวาส วัดพระธาตุดอยคำ และคุณ [...]

คุณพวงผกา คำวงศ์ปิน บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

คุณพวงผกา คำวงศ์ปิน บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท สมทบทุน [...]

พระอธิวัฒน์ รัตนวัณโณ วัดธาราชัยประดิษฐ์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

พระอธิวัฒน์ รัตนวัณโณ วัดธาราชัยประดิษฐ์ อ.แม่แตง จ.เชี [...]

รศ.นพ. อนุชาติ และ คุณยุพรัตน์ มาธนะสารวุฒิ พร้อมครอบครัว บริจาค​เงิน​สมทบทุน​มูลนิธิ​โรงพยาบาล​สวนดอก​ เพื่อ​โครงการปรับปรุง​อาคาร​ผู้ป่วย​สุจิ​ณ​โณ

รศ.นพ. อนุชาติ และ คุณยุพรัตน์ มาธนะสารวุฒิ พร้อมครอบคร [...]

ศ.คลินิก นพ.วัฒนา และ รศ.พญ.นิรมล นาวาเจริญ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนอายุรศาสตร์เพื่อการพัฒนาภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ศ.คลินิก นพ.วัฒนา และ รศ.พญ.นิรมล นาวาเจริญ บริจาคเงินจ [...]

คุณจรัสศรี เลาหวัฒน์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณจรัสศรี เลาหวัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุ [...]

คุณปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมคณะฯ มอบสายคล้องหน้ากากอนามัย ตามโครงการ “ร้อยพลังเล็ก สู่ล้านพลังยิ่งใหญ่ โดย ธอส.” จำนวน 10,000 ชิ้น และมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาล เพื่อการพัฒนาการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( [...]

คุณณัฐพรรณ์ บุญเรือง และคุณสุดารัตน์ สุทธาวาสสุนทร ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ และเพื่อผู้ป่วยสูงวัย

คุณณัฐพรรณ์ บุญเรือง และคุณสุดารัตน์ สุทธาวาสสุนทร ร่วม [...]

คุณสุทัศน์ แสงอรุณ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

คุณสุทัศน์ แสงอรุณ พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 5,000 [...]

คุณวรากร ตั้งสวัสดิพงษ์ บริจาคเงินจำนวนสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุง OPD และสิ่งแวดล้อม

คุณวรากร ตั้งสวัสดิพงษ์ บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท สมท [...]

คุณสุมาลี สุขันคำ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

คุณสุมาลี สุขันคำ บริจาคเงิน จำนวน 15,000 บาท สมทบทุนมู [...]

ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา บริจาคเงินจำนวนสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท [...]

หลวงปู่พระเทพวุฒาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ โดยคุณตันตยานุสรณ์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

หลวงปู่พระเทพวุฒาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหา [...]

คุณกมลพร อุ่ยรุ่งโรจน์ บริจาคเงินจำนวนสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุงห้องตรวจจักษุวิทยา

คุณกมลพร อุ่ยรุ่งโรจน์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบ [...]

คุณณัฐเมศร์ จิรัฐธนพงษ์ บริจาคเงินจำนวนสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณณัฐเมศร์ จิรัฐธนพงษ์ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท สมทบ [...]

หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ วัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โปรดเมตตาบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ วัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชีย [...]

รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.

รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเช [...]

พญ.ดุลยา ไชยเศรษฐ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

พญ.ดุลยา ไชยเศรษฐ บริจาคเงินจำนวน 148,200 บาท สมทบทุนมู [...]

คุณภัทร บุญมาเมือง พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาค วีลแชร์ ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลสงฆ์ฯ

คุณภัทร บุญมาเมือง พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาค วีลแชร์ ให้ [...]

บริษัท เชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

บริษัท เชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด บริจาคเงินจำนวน 600,000 [...]

หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ วัดป่าอาจารย์ตื้อ อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ โปรดเมตตา บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ วัดป่าอาจารย์ตื้อ อ. แม่แตง จ. เช [...]

คุณวิมุติ จินดาศิลป์ บริจาคเงินสมทบทุนกองทุนผู้ป่วยเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คุณวิมุติ จินดาศิลป์ บริจาคเงินจำนวน 3,000,000 บาท สมทบ [...]

ห้างหุ้นส่วน​จำกัด รวย เฮง เก่ง ดี บริจาคเงินสมทบ​ทุน​มูลนิธิ​โรงพยาบาล​สวนดอก​ และเพื่อทุนย่อยอื่นๆ

ห้างหุ้นส่วน​จำกัด รวย เฮง เก่ง ดี บริจาคเงิน จำนวน 100 [...]

นพ.สุรเดช และคุณโสภิต พงษ์รัตนานุกูล บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

นพ.สุรเดช และคุณโสภิต พงษ์รัตนานุกูล บริจาคเงินจำนวน 50 [...]

คุณอนุกูล มาลา พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบ​ทุน​มูลนิธิ​โรงพยาบาล​สวนดอก​ และทุนอื่นๆ

คุณอนุกูล มาลา พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำ​นวน​ 100,000 [...]

ผู้แทนคุณถนอม จงรักษ์สัตย์ โดยคุณวิไลวรรณ จงรักษ์สัตย์ มอบเงินบริจาคสมทบ​ทุน​มูลนิธิ​โรงพยาบาล​สวนดอก​ เพื่อการพัฒนาภาควิชาอายุรศาสตร์

ผู้แทนคุณถนอม จงรักษ์สัตย์ โดยคุณวิไลวรรณ จงรักษ์สัตย์ [...]

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาค​เงินสมทบ​ทุน​มูลนิธิ​โรงพยาบาล​สวนดอก​ เพื่อ​ผู้ป่วยไวรัสโควิด 19

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักง [...]

ผู้บังคับฝูงบิน 411กองบิน 41 ได้ส่งตัวแทนข้าราชการฝูงบิน 411 มอบเงินบริจาคสบทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ

ผู้บังคับฝูงบิน 411กองบิน 41 ได้ส่งตัวแทนข้าราชการฝูงบิ [...]

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโฟเรีย อินเตอร์เทรด โดยคุณชัยณรงค์ รังคกูลนุวัฒน์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโฟเรีย อินเตอร์เทรด โดยคุณชัยณรงค์ [...]

คุณพงษ์กฤษณ์ ณ เชียงใหม่ ผู้แทนคุณวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ และญาติมิตร ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนผู้ป่วยโควิด 19

คุณพงษ์กฤษณ์ ณ เชียงใหม่ ผู้แทนคุณวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ [...]

คุณวีระวิทย์ แสงจักร พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนผู้ป่วยโควิด 19

คุณวีระวิทย์ แสงจักร พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาคเงิน จำนวน [...]

คุณสุภา ชัยภูมิ​ บริจาค​เงินสมทบ​ทุน​มูลนิธิ​โรงพยาบาล​สวนดอก​ เพื่อ​พระ​ภิกษุสงฆ์​อา​พาธ

คุณสุภา ชัยภูมิ​ บริจาค​เงิน จำ​นวน​ 100,000 บาท สมทบ​ท [...]

บริษัท ไทยออปโป้ โดยคุณเรย์ และพนักงานสาขาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหน้ากากอนามัย และสิ่งของจำเป็นในการใช้งานทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

บริษัท ไทยออปโป้ โดยคุณเรย์ และพนักงานสาขาจังหวัดเชียงใ [...]

คุณณัฐพงศ์ พิมพานนท์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อสำหรับปรับปรุงตึกสุจิณโณ

คุณณัฐพงศ์ พิมพานนท์ บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท สมทบทุน [...]

ผู้แทนคุณ จำเรียน อุดมชัย มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนผู้ป่วยไวรัสโควิด 19

ผู้แทนคุณ จำเรียน อุดมชัย มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บา [...]

ผู้แทน นาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

ผู้แทน นาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน มอบเงินบริจาค จำน [...]

บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท [...]

คุณเล็ก ทับมี บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณเล็ก ทับมี บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธ [...]

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ทุนเพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด 19

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท [...]

ครอบครัวแม่วัชรี สกุลวัฒนะ บริจาคเงินสมทบ​ทุน​มูลนิธิ​โรงพยาบาล​สวนดอก​ เพื่อปรับปรุง​อาคาร​ผู้ป่วย​สุจิ​ณ​โณ​ รับมอบโดย

ครอบครัวแม่วัชรี สกุลวัฒนะ บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท [...]

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ทุนเพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด 19

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินบริจาค จำนวน [...]

พระครูปัญญาวรคุณ (หลวงพ่อทองแดง วรปัญโญ) วัดดอยพระเจ้าตนหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พร้อมศิษยานุศิษย์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

พระครูปัญญาวรคุณ (หลวงพ่อทองแดง วรปัญโญ) วัดดอยพระเจ้าต [...]

พระครูธีระธรรมประกาศ เจ้าอาวาสวัดปราสาท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

พระครูธีระธรรมประกาศ เจ้าอาวาสวัดปราสาท อ.เมือง จ.เชียง [...]

คุณ Yun และคุณ Zhang deng ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโงรงพยาบาล เพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด 19

คุณ Yun และคุณ Zhang deng ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 5,420 บา [...]

คุณบุญเรือง ฟูอนันต์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื้อผู้ป่วยไวรัสโควิด 19

คุณบุญเรือง ฟูอนันต์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 200 [...]

คุณปราณีสา บุญนนท์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

คุณปราณีสา บุญนนท์ บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท สมทบทุนมู [...]

คุณนริศา อุดมมณีสุวัฒน์ และคุณนงเยาว์ มาลัยทอง บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ และเพื่อผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช

คุณนริศา อุดมมณีสุวัฒน์ และคุณนงเยาว์ มาลัยทอง บริจาคเง [...]

คุณทัศนีย์ สิงห์เวชสกุล บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ทุนเพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด 19

คุณทัศนีย์ สิงห์เวชสกุล บริจาคเงิน จำนวน 35,000 บาท สมท [...]

ผู้แทน กลุ่ม Trouble’73 PRC มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ทุนเพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด 19

ผู้แทน กลุ่ม Trouble'73 PRC มอบเงินบริจาค จำนวน 12,000 [...]

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ทุนเพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด 19

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค จำนวน [...]

นพ.จุมพล และคุณสิริกาญจน์ พรรณเชษฐ์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ทุนเพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด 19

นพ.จุมพล และคุณสิริกาญจน์ พรรณเชษฐ์ บริจาคเงิน จำนวน 13 [...]

บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จำกัด มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ทุนเพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด 19

บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 2,000, [...]

คุณปรียา เวโรจน์ พร้อมด้วย ผู้แทน บริษัท สหฟาร์มเห็ด จำกัด ร่วมมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โครงการเพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด 19

คุณปรียา เวโรจน์ พร้อมด้วย ผู้แทน บริษัท สหฟาร์มเห็ด จำ [...]

เอ.เค.คาร์ (เต็นท์อารี) จำกัด สำนักงานใหญ่ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โครงการเพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด 19

เอ.เค.คาร์ (เต็นท์อารี) จำกัด สำนักงานใหญ่ มอบเงินบริจา [...]

บริษัท นิโอแวค จำกัด โดยคุณโสธิดา สาระพันธุ์ และ คุณจารุเกียรติ กิจดำรงพงศ์พล มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โครงการเพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด 19

บริษัท นิโอแวค จำกัด โดยคุณโสธิดา สาระพันธุ์ และ คุณจาร [...]

หจก.กระจกสมมิตร โดยครอบครัวพงศ์ชัยเดชา บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โครงการเพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด 19

หจก.กระจกสมมิตร โดยครอบครัวพงศ์ชัยเดชา บริจาคเงินจำนวน [...]

ชมรมเกษียณ​สัมพันธ์​ คณะแพทยศาสตร์ มช.มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โครงการเพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด 19

ชมรมเกษียณ​สัมพันธ์​ คณะแพทยศาสตร์ มช.มอบเงินบริจาคจำนว [...]

ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มช.รุ่นที่ 13 (DN13)​ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โครงการเพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด 19

ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มช.รุ่นที่ 13 (DN13)​ มอบเงินบ [...]

สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรคนไทยเชื้อสายจีน นำโดยคุณพิสิษฐ์ จินตวิวัฒน์ นายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะฯ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โครงการเพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด 19

สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรคนไทยเชื้อสา [...]

บริษัทหนึ่งอยู่มั่นคง จำกัด บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โครงการเพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19

บริษัทหนึ่งอยู่มั่นคง จำกัด บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บ [...]

คุณชัยภัค คุณพัฒนา และ พญ.ณิชนันท์ โอสถาพันธุ์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โครงการเพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19

คุณชัยภัค คุณพัฒนา และ พญ.ณิชนันท์ โอสถาพันธุ์ บริจาคเง [...]

บริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคเงินสมทบทุนเฉพาะกิจเพื่อกิจการทั่วไปโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

บริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคเงินจำ [...]

คุณขจรวัฒน์​ และคุณฐิตาภา วัฒนา​พร บริจาค​เงินสมทบ​ทุน​มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วย​ไวรัสโควิด-19

คุณขจรวัฒน์​ และคุณฐิตาภา วัฒนา​พร บริจาค​เงินสมทบ​ทุน​ [...]

ศ.คลินิก นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ ผู้แทนบริษัทจิ้นเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ จำกัด และ ครอบครัวเชื้อรัตนพงษ์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โครงการเพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19

ศ.คลินิก นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ ผู้แทนบริษัทจิ้นเซ่งฮว [...]

คุณศุภพงศ์ คุณนันทวัน และคุณวรุตม์ วงศ์วรรณ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ทุนเพื่อผู้ป่วยไวรัส Covid 19

คุณศุภพงศ์ คุณนันทวัน และคุณวรุตม์ วงศ์วรรณ มอบเงินบริจ [...]

บริษัท เวิลด์เคมีคอล กรุ๊ป จำกัด โดยคุณชัชวาลย์ และคุณชมวรางคณา วีระโชติ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โครงการเพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิค-19

บริษัท เวิลด์เคมีคอล กรุ๊ป จำกัด โดยคุณชัชวาลย์ และคุณช [...]

คุณรุ่งโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โครงการเพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19

คุณรุ่งโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บา [...]

ผศ.ดร.อรชุมา อิฐสลิตไพศาล และ พญ.ภัสสรา อิฐสถิตไพศาล บริจาคเงินสมทบทุนทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยไวรัส COVID 19

ผศ.ดร.อรชุมา อิฐสลิตไพศาล และ พญ.ภัสสรา อิฐสถิตไพศาล บร [...]

คุณธนัญญา อินดาวงศ์ บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 6 กล่อง (300 ชิ้น) และคุณนชาภณ ธนพลดำรงเดช พร้อมครอบครัว บริจาคผ้าปิดปาก จำนวน 120 ชิ้น (ชนิดผ้า)

คุณธนัญญา อินดาวงศ์ บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 6 กล่อง ( [...]

คุณนฤมล ตันตยานุสรณ์ และ คุณพรทิพย์ ธนวัชรางกูร ในนาม พระเทพวุฒาจารย์ อดีต เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณนฤมล ตันตยานุสรณ์ และ คุณพรทิพย์ ธนวัชรางกูร ในนาม พ [...]

บริษัทไทยน้ำทิพย์ จํากัด โดย คุณวีระ อัครพุทธิพร ที่ปรึกษาบริษัทฯ พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

บริษัทไทยน้ำทิพย์ จํากัด โดย คุณวีระ อัครพุทธิพร ที่ปรึ [...]

พระครูวิมลญาณประยุต เจ้าอาวาสวัดร้องวัวแดง เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

พระครูวิมลญาณประยุต เจ้าอาวาสวัดร้องวัวแดง เจ้าคณะอำเภอ [...]

คุณตุลา พัฒโนทัย ผู้จัดการภาคการขายที่ 5 เป็นผู้แทนบริษัท​ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)​ มอบผลิตภัณฑ์​ทำความสะอาด​จากแอลกอฮอล์​ จำนวน 995 ลิตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด​ไวรัส COVID-19

คุณตุลา พัฒโนทัย ผู้จัดการภาคการขายที่ 5 เป็นผู้แทนบริษ [...]

พระครูสุนทรเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ พร้อมคุณศิวณัฐ รัชตดำรงรัตน์ กรรมการและเหรัญญิกของวัด มอบเงินบริจาค จำนวน 508,092 บาท จากการเปิดตู้บริจาค ครั้งที่ 6 และ 7 สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

พระครูสุนทรเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ พร้อมคุ [...]

คุณกังวาล รักทางธรรม กรรมการผู้จัดการ หจก.เชียงใหม่​ เซียงกงอะไหล่ยนต์ (2000) บริจาค​เงิน​สมทบทุน​ปรับปรุง​อาคาร​ผู้ป่วย​สุจิ​ณ​โณ​ โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่

คุณกังวาล รักทางธรรม กรรมการผู้จัดการ หจก.เชียงใหม่​ เซ [...]

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน 30,000 บาท [...]

กลุ่มสีน้ำม่วนใจ๋ โดยคุณธนากร ไชยจินดา มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

กลุ่มสีน้ำม่วนใจ๋ โดยคุณธนากร ไชยจินดา มอบเงินบริจาคจำน [...]

คุณสุวิทัศท์ สุรสิงห์โตทอง ในนามร้านอาหารสามเสนวิลล่า และผู้จัดงานเชียงใหม่ไนท์มาราธอน2020 พร้อมคณะผู้จัดงาน ได้เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล

คุณสุวิทัศท์ สุรสิงห์โตทอง ในนามร้านอาหารสามเสนวิลล่า แ [...]

คุณปิยาภรณ์ แก้วงาม พร้อมลูกหลาน บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อสำหรับปรับปรุงตึกสุจิณโณ

คุณปิยาภรณ์ แก้วงาม พร้อมลูกหลาน บริจาคเงิน จำนวน 185,0 [...]

คุณนารี ทวีเลิศนิธิ ผู้แทน บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ทุนอายุรศาสตร์เพื่อการพัฒนาอายุรศาสตร์

คุณนารี ทวีเลิศนิธิ ผู้แทน บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด มอบเ [...]

คุณปทุมทิพย์ ว่องพยาบาล ผู้แทนคุณศราวุธ อาศรัยราช มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนภาควิชาจักษุวิทยา

คุณปทุมทิพย์ ว่องพยาบาล ผู้แทนคุณศราวุธ อาศรัยราช มอบเง [...]

คุณมานะ จันทนยิ่งยง บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

คุณมานะ จันทนยิ่งยง บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท สมทบทุน [...]

คุณกานต์ชนก ประกาศวุฒิสาร บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางฮอร์โมนและโรคเบาหวานเด็ก

คุณกานต์ชนก ประกาศวุฒิสาร บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ส [...]

คุณวีร์ธมล โพธิ์ทอง บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางฮอร์โมนและโรคเบาหวานเด็ก

คุณวีร์ธมล โพธิ์ทอง บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุน [...]

พระเทพวุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร บริจาคเงินสมทบทุนเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ และเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

พระเทพวุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร บริจาคเง [...]

คุณจรัญ ธิพึง คุณสมสมัย ธิพึง คุณอัสซูซิ โนมิยามา และคุณโสภิต โนมิยามา มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณจรัญ ธิพึง คุณสมสมัย ธิพึง คุณอัสซูซิ โนมิยามา และคุ [...]

ศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่นที่ 29 ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนผู้ป่วยเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่นที่ 29 ร่วมบริจาคเ [...]

คณะสงฆ์​ และศรัทธา​ วัดสันป่าข่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ร่วมบริจาคเงินสมทบ​ทุน​มูลนิธิ​โรงพยาบาล​สวนดอก​ เพื่อ​พระ​ภิกษุสงฆ์​อา​พาธ

คณะสงฆ์​ และศรัทธา​ วัดสันป่าข่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ร [...]

พระยงชัย ประพันธ์ (อินทโชโต) วัดอุโมงค์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

พระยงชัย ประพันธ์ (อินทโชโต) วัดอุโมงค์ อ.เมือง จ.เชียง [...]

คุณเชษฐทวี และคุณจุณรัตน์ เจริญพิทักษ์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณเชษฐทวี และคุณจุณรัตน์ เจริญพิทักษ์ บริจาคเงินจำนวน [...]

วัดพระธาตุดอยคำ โดย พระครูสุนทรเจติยารักษ์ เจ้าอาวาส และคุณศิวณัฐ รัชตดำรงรัตน์ กรรมการและเหรัญญิกของวัดฯ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

วัดพระธาตุดอยคำ โดย พระครูสุนทรเจติยารักษ์ เจ้าอาวาส แล [...]

ศ.เกียรติคุณ พญ.วิมล สุขถมยา ผู้แทนครอบครัวเจียมอุดม มอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

ศ.เกียรติคุณ พญ.วิมล สุขถมยา ผู้แทนครอบครัวเจียมอุดม มอ [...]

ผศ.ดร.พวงทิพย์ ภู่ศรัณย์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

ผศ.ดร.พวงทิพย์ ภู่ศรัณย์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สม [...]

คุณอภินันท์ พิกูลทอง บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

คุณอภินันท์ พิกูลทอง บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท สมทบทุนม [...]

คุณ(ฟ้า) พรหมพร และครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ และเพื่อทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณ(ฟ้า) พรหมพร และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 2,000 บาท ส [...]

คุณศันสนีย์ โอสถาพันธุ์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ และเพื่อผู้ป่วยยากไร้

คุณศันสนีย์ โอสถาพันธุ์ บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท สมท [...]

คุณเพ็ญสุดา ลัญจกร บริจาคเงินสมทบทุนเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณเพ็ญสุดา ลัญจกร บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนม [...]

นักศึกษาเก่า คณะวิทยาศาสตร์ มช. รุ่น 135 มอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

นักศึกษาเก่า คณะวิทยาศาสตร์ มช. รุ่น 135 มอบเงินบริจาคจ [...]

คุณกรวุฒิ อาศนะ ผู้แทนทีมงานตลาดนัดใจดี มอบเงินบริจาคสมทบทุน​เพื่อโครงการปรับปรุง​อาคาร​ผู้ป่วย​สุจิ​ณ​โณ

คุณกรวุฒิ อาศนะ ผู้แทนทีมงานตลาดนัดใจดี มอบเงินบริจาคจ​ [...]

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 08 มอบเงินบริจาคสมทบทุน​เพื่อโครงการปรับปรุง​อาคาร​ผู้ป่วย​สุจิ​ณ​โณ​

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 08 มอบเงินบริจาคจ [...]

พญ.กุหลาบ จิตต์มิตรภาพ แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 16 บริจาค​เงินสมทบทุน​เพื่อโครงการปรับปรุง​อาคาร​ผู้ป่วย​สุจิ​ณ​โณ​ โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​

พญ.กุหลาบ จิตต์มิตรภาพ แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 16 บริจาค [...]

นพ.สุขุม รังคสิริ แพทย์เชียงใหม่​รุ่น​ที่ 3​ บริจาคเงินสมทบทุน​เพื่อโครงการปรับปรุง​อาคาร​ผู้ป่วย​สุจิ​ณ​โณ​

นพ.สุขุม รังคสิริ แพทย์เชียงใหม่​รุ่น​ที่ 3​ บริจาคเงิน [...]

ผศ.นพ.วิชาญ วิทยาศัย แพทย์เชียงใหม่รุ่น 1 บริจาค​เงินสมทบทุน​เพื่อโครงการปรับปรุง​อาคาร​ผู้ป่วย​สุจิ​ณ​โณ

ผศ.นพ.วิชาญ วิทยาศัย แพทย์เชียงใหม่รุ่น 1 บริจาค​เงินจำ [...]

นพ.สนั่น แสงสำราญ แพทย์เชียงใหม่​รุ่น​ 3​ และคุณเพลินจิตต์ แสงสำราญ บริจาค​เงินสมทบทุน​เพื่อโครงการปรับปรุง​อาคาร​ผู้ป่วย​สุจิ​ณ​โณ​

นพ.สนั่น แสงสำราญ แพทย์เชียงใหม่​รุ่น​ 3​ และคุณเพลินจิ [...]

นพ.สนั่น​ แสง​ส​ำ​ราญ​ เป็นผู้แทน​ พญ.สุจินต์ วงศ์ชูศรี แพทย์เชียงใหม่​รุ่น​ 3​ มอบเงินบริจาค​สมทบทุน​เพื่อโครงการปรับปรุง​อาคาร​ผู้ป่วย​สุจิ​ณ​โณ

นพ.สนั่น​ แสง​ส​ำ​ราญ​ เป็นผู้แทน​ พญ.สุจินต์ วงศ์ชูศรี [...]

นพ.สนั่น แสง​ส​ำ​ราญ​ เป็นผู้แทน​ นพ.สมศักดิ์​ โลพันธ์ศรี แพทย์เชียงใหม่​รุ่น​ 4 มอบเงินบริจาค​สมทบทุน​เพื่อโครงการปรับปรุง​อาคาร​ผู้ป่วย​สุจิ​ณ​โณ​

นพ.สนั่น แสง​ส​ำ​ราญ​ เป็นผู้แทน​ นพ.สมศักดิ์​ โลพันธ์ศ [...]

นพ.สนั่น แสงสำราญ เป็นผู้แทน นพ.พิเชฐ สันติลักขะ แพทย์เชียงใหม่​รุ่น​ 4 มอบเงินบริจาค​สมทบทุน​เพื่อโครงการปรับปรุง​อาคาร​ผู้ป่วย​สุจิ​ณ​โณ

นพ.สนั่น แสงสำราญ เป็นผู้แทน นพ.พิเชฐ สันติลักขะ แพทย์เ [...]

นพ.สนั่น แสงสำราญ เป็นผู้แทน นพ.สมบัติ​ แสนทอง แพทย์เชียงใหม่​รุ่น​ 3 มอบเงินบริจาค​สมทบทุน​เพื่อโครงการปรับปรุง​อาคาร​ผู้ป่วย​สุจิ​ณ​โณ​

นพ.สนั่น แสงสำราญ เป็นผู้แทน นพ.สมบัติ​ แสนทอง แพทย์เชี [...]

ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 3 ร่วมบริจาค​เงินสมทบทุน​เพื่อโครงการปรับปรุง​อาคาร​ผู้ป่วย​สุจิ​ณ​โณ​

ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 3 ร่วมบริจาค​เงินจ​ำ​นวน [...]

พญ.ยุพดี และ นพ.รัธชัย ฤทธาภรณ์ แพทย์เชียงใหม่​รุ่น​ที่ 8 และ 7 มอบเงินบริจาค​สมทบทุน​เพื่อโครงการ ปรับปรุง​อาคาร​ผู้ป่วย​สุจิ​ณ​โณ

พญ.ยุพดี และ นพ.รัธชัย ฤทธาภรณ์ แพทย์เชียงใหม่​รุ่น​ที่ [...]

คุณศิวณัฐ รัชตดำรงรัตน์ บริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

คุณศิวณัฐ รัชตดำรงรัตน์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมท [...]

พระครูสุนทรเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ และ คุณศิวณัฐ รัชตดำรงรัตน์ กรรมการเหรัญญิก เป็นผู้แทนวัดพระธาตุดอยคำ มอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

พระครูสุนทรเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ และ คุณ [...]

พระอาจารย์สุชิน วิมโล เจ้าอาวาสวัดถ้ำตอง โปรดเมตตาบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

พระอาจารย์สุชิน วิมโล เจ้าอาวาสวัดถ้ำตอง โปรดเมตตาบริจา [...]

คุณสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ บริจาคเก้าอี้สุขา จำนวน 200 ชุด เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยหลังผ่าตัด ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ บริจาคเก้าอี้สุขา จำนวน 200 ช [...]

คุณวิสิทธิ์ วัฒนเชษฐ์ บริจาค​เงินสมทบทุนเพื่อโครงการปรับปรุง​อาคาร​ผู้ป่วย​สุจิ​ณ​โณ​

 คุณวิสิทธิ์ วัฒนเชษฐ์ บริจาค​เงินจำนวน 500,000 บาท สมท [...]

คุณสุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ ในนามครอบครัว ” เลิศทัศนีย์ ” มอบเงินบริจาค สมทบทุน​โครงการปรับปรุง​อาคาร​ผู้ป่วย​สุจิ​ณ​โณ​

คุณสุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ ในนามครอบครัว " เลิศทัศนีย์ " มอ [...]

รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ ประธานเครือข่าย โภชนาการช่วงแรกของชีวิต ประเทศไทย ร่วมกับ Core Success System of Unicity มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุงห้องคลอดและห้องพักฟื้นเพื่อแม่คลอดปลอดภัย

รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ ประธานเครือข่าย โภชนาการช่วงแรกขอ [...]

คุณศิวณัฐ รัชตดำรงรัตน์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณศิวณัฐ รัชตดำรงรัตน์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 1 [...]

คุณโชติโรจน์ และคุณกรกช วงศ์วรรณ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ภาควิชาจักษุวิทยา

คุณโชติโรจน์ และคุณกรกช วงศ์วรรณ บริจาคเงินจำนวน 300,00 [...]

ผู้แทน บริษัท ลำพูน ปิโตรเลียม จำกัด มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

ผู้แทน บริษัท ลำพูน ปิโตรเลียม จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน [...]

คุณพงษ์ศุลี ส่งศรี บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

คุณพงษ์ศุลี ส่งศรี บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวน [...]

คุณพิไลวรรณ โจลานันท์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ และเพื่อผู้ป่วยยากไร้ และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์

คุณพิไลวรรณ โจลานันท์ บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท สมทบทุ [...]

คุณดวงพร วาทกิจ พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

คุณดวงพร วาทกิจ พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาคเงินจำนวน 10,00 [...]

คุณตรีภพ และคุณกัญจนีย์ ชยางคานนท์ มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณตรีภพ และคุณกัญจนีย์ ชยางคานนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1 [...]

ผู้แทนคุณภาคภูมิ ชยางคานนท์ มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผู้แทนคุณภาคภูมิ ชยางคานนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน 103,600 [...]

คุณกฤษฎา และคุณธนัชยา สมบัติสุข บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณกฤษฎา และคุณธนัชยา สมบัติสุข บริจาคเงินจำนวน 75,000 [...]

คุณวัฒนาวรรณ อัศเวศน์ บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณวัฒนาวรรณ อัศเวศน์ บริจาคเงินจำนวน 84,430 บาท เพื่อจ [...]

คุณประดับ อารีราฎร์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

คุณประดับ อารีราฎร์ บริจาคเงินจำนวน 31,850 บาท สมทบทุนม [...]

นพ.อำนาจ, พญ.ภารดี, คุณวีรวิทย์ และคุณวีรภัทร ชวาลวุฒิ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนหลวงปู่แหวน สุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

นพ.อำนาจ, พญ.ภารดี, คุณวีรวิทย์ และคุณวีรภัทร ชวาลวุฒิ [...]

ครอบครัวจันทร์โรจนพันธ์ (จังหย่งเฮง)​ มอบเงินบริจาคสมทบทุน​มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุง​อาคาร​ผู้ป่วย​สุจิ​ณ​โณ​

ครอบครัวจันทร์โรจนพันธ์ (จังหย่งเฮง)​ มอบเงินบริจาค จำน [...]

คุณไพจิตร ตรีวัฒนกูล พร้อมครอบครัว บริจาค​เงินสมทบทุน​มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุง​อาคาร​ผู้ป่วย​สุจิ​ณ​โณ​

คุณไพจิตร ตรีวัฒนกูล พร้อมครอบครัว บริจาค​เงินสมทบทุน​ม [...]

คุณศิริรัตน์ พิมสาร พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนอายุรศาสตร์เพื่อการพัฒนาภาควิชาอายุรศาสตร์

คุณศิริรัตน์ พิมสาร พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 1,500 [...]

คุณวันเพ็ญ ไชยจินดา บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ และเพื่อผู้ป่วยยากไร้

คุณวันเพ็ญ ไชยจินดา บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุน [...]

ครอบครัวสุวคนธ์ และครอบครัวสิงหราชวราพันธ์ ทำบุญอุทิศให้คุณพ่อจำนงค์ และคุณแม่ฟองคำ สุวคนธ์ โดยมอบเงินบริจาค​สมทบทุน​มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุง​อาคาร​ผู้ป่วย​สุจิ​ณ​โณ​

ครอบครัวสุวคนธ์ และครอบครัวสิงหราชวราพันธ์ ทำบุญอุทิศให [...]

ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ และเพื่อผู้ป่วยยากไร้

ร่วมบริจาคเงินจำนวน 3,500 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสว [...]

วัดพระธาตุดอยคำ โดยพระครูสุนทรเจติยารักษ์ เจ้าอาวาส และคุณศิวณัฐ รัชตดำรงรัตน์ กรรมการและเหรัญญิก บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

วัดพระธาตุดอยคำ โดยพระครูสุนทรเจติยารักษ์ เจ้าอาวาส และ [...]

รศ.ดร.นัทธมน วุทธานนท์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

รศ.ดร.นัทธมน วุทธานนท์ บริจาคเงินจำนวน 155,000 บาท สมทบ [...]

ศ.พญ.จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

ศ.พญ.จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณ บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท สม [...]

ศ.คลินิก นพ.องอาจ ไพรสณฑรางกรู คุณมาลินี วัฒนากูล ครอบครัวสิทธิสมบัติ และครอบครัวจินตนานุช ร่วมเป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคจำนวน 800,000 บาท

ศ.คลินิก นพ.องอาจ ไพรสณฑรางกรู คุณมาลินี วัฒนากูล ครอบค [...]

คุณชัชวาล คำนิล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ ภาคเหนือตอนบน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ​โรงพยาบาล​สวนดอก​ เพื่อโครงการปรับปรุง​อาคารผู้ป่วย​สุจิ​ณ​โณ

คุณชัชวาล คำนิล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่าย [...]

คุณธงชัย เชิดสถิรกุล , บริษัท ชัยพัฒนาฟาร์ม จำกัด และ หจก. โรงสีข้าวรวงทองเชียงใหม่ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณธงชัย เชิดสถิรกุล , บริษัท ชัยพัฒนาฟาร์ม จำกัด และ ห [...]

คุณธิดา นานา บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนภาควิชาจักษุวิทยา

คุณธิดา นานา บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิ [...]

บริษัท RTL TRANSPORTATION CO.,LTD. และบริษัท TRANS NORTHERN CO.,LTD. ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

บริษัท RTL TRANSPORTATION CO.,LTD. และบริษัท TRANS NORT [...]

มูลนิธิสุจินโณอนุสรณ์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

มูลนิธิสุจินโณอนุสรณ์ บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบท [...]

ผู้แทนร้านฟูจิยามา โกโก และชมรมจักรยาน Singha Tsukemen 55 Cycling มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

ผู้แทนร้านฟูจิยามา โกโก และชมรมจักรยาน Singha Tsukemen [...]

คุณอิ่นแก้ว พร้อม ทพ.สุรจิตร หน่อคำ และครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อสำหรับโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณอิ่นแก้ว พร้อม ทพ.สุรจิตร หน่อคำ และครอบครัว บริจาคเ [...]

คุณวิศิษฏ์ อนันต์สกุลวัฒน์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณวิศิษฏ์ อนันต์สกุลวัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท [...]

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. บริจาค [...]

คุณวัฒนาวรรณ อัศเวศน์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์

คุณวัฒนาวรรณ อัศเวศน์ บริจาคเงินจำนวน 84,430 บาท สมทบทุ [...]

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศา [...]

พระเดชพระคุณพระเทพวุฒาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และคณะสงฆ์ธรรมยุต จ.เชียงใหม่ โปรดเมตตาบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

พระเดชพระคุณพระเทพวุฒาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย) เจ้าอาวาสว [...]

คุณศุลิพร จิตรังสฤษฏ์ และ จนท.ศูนย์ควบคุมการบิน จ.เชียงใหม่ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อสำหรับปรับปรุงตึกสุจิณโณ

คุณศุลิพร จิตรังสฤษฏ์ และ จนท.ศูนย์ควบคุมการบิน จ.เชียง [...]

พระครูวิทิตศาสนาทร ผู้แทนพระสิงห์มูลนิธิ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

พระครูวิทิตศาสนาทร ผู้แทนพระสิงห์มูลนิธิ มอบเงินบริจาคจ [...]

โดยคุณวิทยา พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อกองทุนวิทยาการต่อสู้มะเร็ง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

โดยคุณวิทยา พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บา [...]

ศ.เกียรติ​คุณ​ ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วย​สุจิ​ณ​โณ

ศ.เกียรติ​คุณ​ ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์ พร้อมครอบครัว บริจา [...]

คุณศิระภัทร สุริยะศักดิ์ ผู้บริหาร หจก.เชียงใหม่ระกา(1999) มอบเงินบริจาคให้แก่ภาควิชาเวชศาสตร์​ฟื้นฟู​ ทางระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาท

คุณศิระภัทร สุริยะศักดิ์ ผู้บริหาร หจก.เชียงใหม่ระกา(19 [...]

คุณพรชัย สวัสดิ์สุขสบชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท

คุณพรชัย สวัสดิ์สุขสบชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ดัชมิลล [...]

คุณพิมพ์ผกา สุริยงค์และ คุณกนกพรรณ ลีลาศเจริญ ผู้แทนศิษย์เก่าพยาบาลรุ่น 8 (SN.8) คณะพยาบาลศาสตร์ มช. มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 คุณพิมพ์ผกา สุริยงค์และ คุณ [...]

แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 5 บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 5 บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท สม [...]

คุณนิศา คุณนิศา ฮือบึล บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณนิศา คุณนิศา ฮือบึล บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท สมทบท [...]

คุณวรพงษ์ ตั้งอารมณ์สุข พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณวรพงษ์ ตั้งอารมณ์สุข พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 6 [...]

คุณศุภชัย และคุณปทิตตา จันทรังศรี ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนบ้านหลังใหม่อาจารย์ใหญ่ ครู ผู้ไร้ลมหายใจ

คุณศุภชัย และคุณปทิตตา จันทรังศรี ร่วมบริจาคเงินจำนวน 6 [...]

คุณสุพัฒนา พรหมปัญญา บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อโลงศพ

คุณสุพัฒนา พรหมปัญญา บริจาคเงินจำนวน 4,300 บาท สมทบทุนม [...]

 คุณปกรณ์ คุณพัชรินทร์ จันทร์สุขเศรษฐ พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อปรับปรุงตึกสุจิณโณ

 คุณปกรณ์ คุณพัชรินทร์ จันทร์สุขเศรษฐ พร้อมครอบครัว ร่ว [...]

คุณสุภาพร แซ่เอี๊ยะ และคุณชนกนารถ ทาติ๊บ บริจาคเงินสมทบทุน เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณสุภาพร แซ่เอี๊ยะ และคุณชนกนารถ ทาติ๊บ บริจาคเงินจำนว [...]

พลตำรวจตรี กฤตธาพล ยี่สาคร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อโลงศพ

พลตำรวจตรี กฤตธาพล ยี่สาคร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 [...]

ครอบครัวหิรัญศรี และศรีวัฒน์ แพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 23 และรุ่นที่ 24 สมทบทุนเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

ครอบครัวหิรัญศรี และศรีวัฒน์ แพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 23 แ [...]

คุณปกรณ์ คุณศุภรัตน์ ธรรมพิทักษ์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุงตึกสุจิณโณ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 คุณปกรณ์ คุณศุภรัตน์ ธรรม [...]

คุณเวคิน สิมะวรา บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณเวคิน สิมะวรา บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท สมทบทุนมูลน [...]

คุณนัจเรส วงศ์สวัสดิ์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนผู้ป่วยเด็กขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโต

คุณนัจเรส วงศ์สวัสดิ์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบท [...]

คุณอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชีย [...]

คุณภิญญดา ศรีปันราช ผู้แทนคุณเทวัญ สุทธิมาลา มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณภิญญดา ศรีปันราช ผู้แทนคุณเทวัญ สุทธิมาลา มอบเงินบริ [...]

คุณฆิม คงขุนเทียน บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

คุณฆิม คงขุนเทียน บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมู [...]

หจก.ทีแอนด์ดับบลิว อินดัสเทรียล เซอร์วิส บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนอายุรศาสตร์เพื่อการพัฒนาภาควิชาอายุรศาสตร์

หจก.ทีแอนด์ดับบลิว อินดัสเทรียล เซอร์วิส บริจาคเงินจำนว [...]

คุณเกษร วชิรรังสิมนตุ์ พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุงตึกสุจิณโณ

คุณเกษร วชิรรังสิมนตุ์ พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาคเงินจำนว [...]

ศ.พญ.สุมิตรา ทองประเสริฐ และคณะศรัทธาวัดสันติธรรม ร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

ศ.พญ.สุมิตรา ทองประเสริฐ และคณะศรัทธาวัดสันติธรรม ร่วมท [...]

คุณวันเพ็ญ สุรฤกษ์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณวันเพ็ญ สุรฤกษ์ บริจาคเงินจำนวน 80,000 บาท สมทบทุนมู [...]

คุณธรรมรักษ์ และคุณวีระพรรณ พิชญกุล พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนผู้ป่วยเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คุณธรรมรักษ์ และคุณวีระพรรณ พิชญกุล พร้อมครอบครัว บริจา [...]

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณหญิงรัชนีวรรณ วัฒนชัย ให้เกียรติเป็นผู้แทนคุณวิชิต และคุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล มอบเงินบริจาคสมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภา มหาวิทยาลัยเชียงให [...]

คุณภัคพล ยอดบางเตย พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนผู้ป่วยเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คุณภัคพล ยอดบางเตย พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 100,00 [...]

ผู้แทน นพ.ธนา และ พญ.อรมน บำรุงเชาว์เกษม แพทย์เชียงใหม่รุ่น 30 มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

ผู้แทน นพ.ธนา และ พญ.อรมน บำรุงเชาว์เกษม แพทย์เชียงใหม่ [...]

แพทย์เชียงใหม่ รุ่น 22 บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุงห้องคลอด ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แพทย์เชียงใหม่ รุ่น 22 บริจาคเงินจำนวน 240,000 บาท สมทบ [...]

ผศ.นพ.วรวรรธญ์ วงษ์ไวยเวช ผู้แทน พญ.กมลชนก โนรี บริจาคเงินสมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

ผศ.นพ.วรวรรธญ์ วงษ์ไวยเวช ผู้แทน พญ.กมลชนก โนรี บริจาคเ [...]

แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 30 บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 30 บริจาคเงินจำนวน 625,000 บาท ส [...]

กลุ่ม Zumba Chiang Mai บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อเครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบน

กลุ่ม Zumba Chiang Mai บริจาคเงินจำนวน 117,500 บาท สมทบ [...]

สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคสมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน 700,00 [...]

คุณโหลว หยก ซิม คุณเส้า จื้อ เหลียง ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

คุณโหลว หยก ซิม คุณเส้า จื้อ เหลียง ร่วมบริจาคเงินจำนวน [...]

คุณวรพันธ์ จิรเจริญยิ่ง พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรพ.สวนดอก เพื่อทุนพัฒนาการบริการของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณวรพันธ์ จิรเจริญยิ่ง พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 4 [...]

นพ.มนตรี กันตะบุตร พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนหน่วยโลหิตวิทยา

นพ.มนตรี กันตะบุตร พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 100,00 [...]

นางสาวหฤทัย ทรงวิศวะ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

นางสาวหฤทัย ทรงวิศวะ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 30,0 [...]

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 จ.เชียงใหม่ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 จ.เชียง [...]

คุณปริศนา ทองอร่าม ผู้แทน พลเรือโทวิจารณ์ สวนสัน มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรพ.สวนดอก เพื่อผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช

คุณปริศนา ทองอร่าม ผู้แทน พลเรือโทวิจารณ์ สวนสัน มอบเงิ [...]

คุณจิราภรณ์ อินทรพินทุวัฒน์ พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยโรคไต

คุณจิราภรณ์ อินทรพินทุวัฒน์ พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาค [...]

พระเทพวุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร จ.เชียงใหม่ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

พระเทพวุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร จ.เชียงใ [...]

ท่านอัยการไพบูลย์ เธียรธัญญกิจ และแพทย์หญิงดุลยา ไชยเศรษฐ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรพ.สวนดอก ทุนอายุรศาสตร์ เพื่อการพัฒนาภาควิชาอายุรศาสตร์

ท่านอัยการไพบูลย์ เธียรธัญญกิจ และแพทย์หญิงดุลยา ไชยเศร [...]

ดร.ถวิล และคุณนิภาพรรณ บัวจีน พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุงอาคารสุจิณโณ

ดร.ถวิล และคุณนิภาพรรณ บัวจีน พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจ [...]

พ.ต.อ.หญิง วัชรี ชูกิจคุณ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุงอาคารสุจิณโณ

พ.ต.อ.หญิง วัชรี ชูกิจคุณ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน [...]

คุณโอรส เพชรเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรพ.สวนดอก เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับคลินิก 108

คุณโอรส เพชรเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย [...]

คุณวิไล เบาทรวง บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณวิไล เบาทรวง บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท สมทบทุนมูลนิ [...]

อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ บริจาคเงินจำนวน 100,000 [...]

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจก

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน [...]

คุณจุฬารัตน์ สังขรักษ์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

คุณจุฬารัตน์ สังขรักษ์ บริจาคเงินจำนวน 505 บาท สมทบทุนม [...]

คุณเนตรชนก สุขเอี่ยม พร้อมครอบครัว และญาติมิตร ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรพ.สวนดอก เพื่อทุนศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและศรีษะ

คุณเนตรชนก สุขเอี่ยม พร้อมครอบครัว และญาติมิตร ร่วมบริจ [...]

คุณโกสิน ถือแก้ว พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

คุณโกสิน ถือแก้ว พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 5,000 บา [...]

คุณกรณรงค์ และคุณนุชจรี รัตนตระกูลชัย บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 คุณกรณรงค์ และคุณนุชจรี รัตนตระกู [...]

คุณวรฉัตร เมฆอรียะ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 คุณวรฉัตร เมฆอรียะ บริจาคเงินจำนว [...]

เจ้าศิริพรรณ ชัยมงคล บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรพ.สวนดอก เพื่อทุนอายุรศาสตร์เพื่อการพัฒนาภาควิชาอายุรศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เจ้าศิริพรรณ ชัยมงคล บริจาคเ [...]

พญ.ดุลยา ไชยเศรษฐ เป็นผู้ตัวแทนคุณประกลกิจ ว่องพยาบาล มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรพ.สวนดอก เพื่อทุนอายุรศาสตร์เพื่อการพัฒนาภาควิชาอายุรศาสตร์

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 พญ.ดุลยา ไชยเศรษฐ เป็นผู้ตัวแทนคุ [...]

คุณสพสันต์ พัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรพ.สวนดอก โครงการสร้างห้องปลอดเชื้อ เพื่อผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 คุณสพสันต์ พัฒนชัย ผู้อำนวยก [...]

คุณสพสันต์ พัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรพ.สวนดอก เพื่อทุนอายุรศาสตร์เพื่อการพัฒนาภาควิชาอายุรศาสตร์ และปรับปรุงหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 คุณสพสันต์ พัฒนชัย ผู้อำนวยก [...]

คุณศิริพร ลีลาสถาพร บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนผู้ป่วยเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คุณศิริพร ลีลาสถาพร บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุน [...]

คุณวีระยุทธ์ เมธากิจตระกูล บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรพ.สวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณวีระยุทธ์ เมธากิจตระกูล บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท [...]

คุณเพ็ญญา ลีลาสถาพร บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยยากไร้

คุณเพ็ญญา ลีลาสถาพร บริจาคเงินจำนวน 500 บาท สมทบทุนมูลน [...]

คุณนิรุต เกตุนิมะ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรพ.สวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

คุณนิรุต เกตุนิมะ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 20,000 [...]

คุณพร้อมพร สุนทรครุธ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรพ.สวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ และเพื่อจัดซื้อโลงศพ

คุณพร้อมพร สุนทรครุธ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 3,00 [...]

คุณฐิติพร จ่าบำรุงวงศ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

คุณฐิติพร จ่าบำรุงวงศ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนม [...]

คุณภาวิณี วัฒนโภคาสิน พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรพ.สวนดอก เพื่อผู้ป่วยยากไร้ และเพื่อผู้ป่วยสูงวัย

คุณภาวิณี วัฒนโภคาสิน พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาคเงินจำนวน [...]

คุณสุทัศน์ เมธัสพรพงศ์ พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

คุณสุทัศน์ เมธัสพรพงศ์ พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาคเงินจำนว [...]

 คุณรังสรรค์ ตันจันทร์พงศ์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนอายุรศาสตร์ เพื่อการพัฒนาภาควิชาอายุรศาสตร์

 คุณรังสรรค์ ตันจันทร์พงศ์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท [...]

คุณสรรเพชุดา ปัญญาตรง คุณปรินดา และคุณปิติภัทร คงคะจันทร์ ร่วมมอบเงินสมทบทุนเฉพาะกิจเพื่อกิจการทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

คุณสรรเพชุดา ปัญญาตรง คุณปรินดา และคุณปิติภัทร คงคะจันท [...]

คุณกชมน เตชะวงศ์ธรรม บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ทุนอายุรศาสตร์ เพื่อการพัฒนาภาควิชาอายุรศาสตร์

คุณกชมน เตชะวงศ์ธรรม บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุ [...]

คุณกมล ทองพุก พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยยากไร้

คุณกมล ทองพุก พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท [...]

คุณปัทมา เอี่ยมสุวรรณ​ นายกเหล่า​กาชาด​จังหวัด​เชียงใหม่​ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรพ.สวนดอก เพื่อการพัฒนาการบริการของโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่

คุณปัทมา เอี่ยมสุวรรณ​ นายกเหล่า​กาชาด​จังหวัด​เชียงใหม [...]

รศ.นพ.ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐ และนางนารี บุญมาประเสริฐ บริจาคเงินจำนวนสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

รศ.นพ.ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐ และนางนารี บุญมาประเสริฐ บร [...]

มูลนิธิเกื้อดรุณโดย ผศ.ดร.นพ.วิชาญ วิทยาศัย ประธานคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบเครื่องบริจาคปั่นเหวี่ยงให้แก่หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.

วันที่ 23 กันยายน 2562 มูลนิธิเกื้อดรุณโดย ผศ.ดร.นพ.วิช [...]

คุณสุทธิพร พูนเสงี่ยม พร้อมญาติมิตร ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรพ.สวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ และบริจาคสิ่งของแด่พระภิกษุสงฆ์

วันที่ 17 กันยายน 2562 คุณสุทธิพร พูนเสงี่ยม พร้อมญาติม [...]

ครอบครัวมั่นสกุล บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ทุนอายุรศาสตร์เพื่อการพัฒนาภาควิชาอายุรศาสตร์

ครอบครัวมั่นสกุล บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูล [...]

พระมหาสุทธิพงศ์ ปัญญาทิพย์ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

พระมหาสุทธิพงศ์ ปัญญาทิพย์ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ต.ส [...]

คุณปทุมทิพย์ ว่องพยาบาล พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรพ.สวนดอก ทุนอายุรศาสตร์ เพื่อการพัฒนาภาควิชาอายุรศาสตร์

คุณปทุมทิพย์ ว่องพยาบาล พร้อมครอบครัว บริจาค บริจาคเงิน [...]

คุณ พิศมัย ตรีวิชา พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ทุนอายุรศาสตร์ เพื่อการพัฒนาภาควิชาอายุรศาสตร์

คุณ พิศมัย ตรีวิชา พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 100,00 [...]

คุณชมวรางคนาง วีระโชติ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุงห้องตรวจผู้ป่วยนอก และสิ่งแวดล้อม

คุณชมวรางคนาง วีระโชติ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบ [...]

ผู้แทน บริษัท บ้าน ว แหวน จำกัด ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

ผู้แทน บริษัท บ้าน ว แหวน จำกัด ร่วมบริจาคเงินจำนวน 5,0 [...]

พระจำรัส ปริสุทโธ วัดลังกา บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

พระจำรัส ปริสุทโธ(วัดลังกา) ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองจ.เชียงใหม [...]

ลนิธิ​ส่งเสริม​ปุงเถ่ากงเชียงใหม่​ มอบเงินบริจาค​สมทบทุนนิธิสงฆ์​อาพาธ​ และบริจาค สมทบทุนราชสมาทร เพื่อผู้ป่วยยากไร้

เมื่อวันที่ 13 กันยายน​ 2562​ มูลนิธิ​ส่งเสริม​ปุงเถ่าก [...]

บริจาคเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต ( NICU ) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 คุณสวรส สิริอภิวนากิจ พร้อม [...]

คุณพรปริญญา สุขวัฒนา และพล.ต.ธรรมศักดิ์ สุขวัฒนา ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรพ.สวนดอก ทุนอายุรศาสตร์เพื่อการพัฒนาภาควิชาอายุรศาสตร์

คุณพรปริญญา สุขวัฒนา และพล.ต.ธรรมศักดิ์ สุขวัฒนา ร่วมบร [...]

ศิษย์เก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 26 ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยยากไร้

ศิษย์เก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 26 ร่วมบ [...]

อ.นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.) และที่ปรึกษาด้านคุณภาพของคณะแพทยศาสตร์ มช. บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรพ.สวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

อ.นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันรับรองคุณภ [...]

ผู้แทน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าอากาศยานไทย จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรพ.สวนดอก เพื่อผู้ป่วยยากไร้

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ผู้แทน บริษัท ท่าอากาศยานไท [...]

คุณทัศนา มหานุภาพ พร้อมด้วยศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ อนุปริญญา รุ่นที่ 2 ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรพ.สวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

คุณทัศนา มหานุภาพ พร้อมด้วยศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ อนุ [...]

คุณศรีนวล สมบัติใหม่ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

คุณศรีนวล สมบัติใหม่ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 10,0 [...]

มูลนิธิร่วมกตัญญู มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยยากไร้

ผู้แทน(มูลนิธิร่วมกตัญญู) คุณวิชัย ปุญญะยันต์ จากวงพิงค [...]

คุณวิทยา ศิริพันธ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ และเพื่อผู้ป่วยยากไร้

คุณวิทยา ศิริพันธ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงิ