หน่วยกิจการแพทย์ประจำโรงพยาบาล

หน่วยกิจการแพทย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ทะเบียนและประเมินผล หลักสูตร และการบริหารทั่วไป โดยดูแลแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภายใต้สังกัดคณะฯ เมื่อลงรายละเอียดหน้าที่หน่วยกิจการแพทย์ฯ จะมีหน้าที่ดูแลแพทย์ตั้งแต่การรับเข้า รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ทั้งหมด

วิสัยทัศน์

งานบริหารโรงพยาบาล เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านบริการ งานเลขานุการ การติดต่อประสานงาน โดยมุ่งเน้น
การทำงานเป็นทีม เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

พันธกิจ

งานบริหารโรงพยาบาล มุ่งมั่นที่จะทำงานด้วยความถูกต้องรวดเร็วทั้งการติดต่อประสานงาน
การบริการงานเลขานุการและงานเอกสารเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด