E-learning

1.  Library Service for Internship

1. การเปลี่ยนรหัสผ่าน

2. การ order ในระบบ smi

3. การ request lab patho

4. การ order blood bank

5. E-consult

6. discharge summary

7. การดูประวัติการรักษา – ดูผล lab – ดูผล x-ray

VPN  SMI

1. ขั้นตอนการค้นหา และเปิดภาพจากระบบ PACS

2. การใช้งานหน้าต่างแสดงภาพ (viewer)

3. การใช้ฟังก์ชัน อื่น ๆ จากแถบเมนูคลิกขวา

4. ขั้นตอนการเปรียบภาพ

5. การแสดงภาพในรูปแบบ series เช่น CT-MR

6. PDF การใช้งาน Synapse5CMU

การสรุปเวชระเบียน

สอนแพทย์720

งานบริการและการส่งตรวจทางพยาธิวิทยา 2020

แนวทางการใช้ยาของโรงพยาบาล ฝ่ายเภสัชกรรม

งานบริหารโรงพยาบาล ฝ่ายเภสัชกรรม

1. Types of CAM

2. Body-based therapies-1

3. Body-based therapies-2

4. Biological-based therapies

5. Mind-body Interventions

PDF การแพทย์ทางเลือกแพทย์ประจำบ้าน ation

ระบบสุขภาพและสาธารณสุข สิทธิการรักษา

สิทธิการรักษาพยาบาลผู้ป่วย