หลักสูตรราชวิทยาลัย

ประเภทสาขา ภาควิชา สาขาฝึกอบรม ระยะเวลาฝึกอบรม (ปี)
หลักสูตรราชวิทยาลัย เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง 1
หลักสูตรราชวิทยาลัย เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ 1
หลักสูตรราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกวิทยา ศัลยกรรมศรีษะและคอ 1
หลักสูตรราชวิทยาลัย จักษุวิทยา กระจกตา และผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา        (Cornea and Refractive Surgery) 1
หลักสูตรราชวิทยาลัย จักษุวิทยา จอตาและวุ้นตา (Retina and Vireous) 2
หลักสูตรราชวิทยาลัย จักษุวิทยา ต้อหิน (Glaucoma) 1
หลักสูตรราชวิทยาลัย จักษุวิทยา ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง                            (Orbital and Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery) 1
หลักสูตรราชวิทยาลัย รังสีวิทยา ด้านภาพวินิจฉัยโรคเต้านม 1