นางมะลิวรรณ หินทอง

หัวหน้างานบริหารโรงพยาบาล

นางวารุณี คุณเลิศ

หัวหน้าหน่วยกิจการแพทย์ประจำโรงพยาบาล

นางสาวแอนนา คำเคน

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจารุวรรณ อนุชาติกิจเจริญ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานธุรการ)

นางสาวตวงพร เทพวงศ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานธุรการ)

นางสาวกัญญารัตน์ หลวงแดง

นักจัดการงานทั่วไป(โครงการ)

นางสาวกมลลักษณ์ วุฒิพงศ์ชัยกิจ

นักจัดการงานทั่วไป(โครงการ)

นางสาวรัตนาภรณ์ ธีระกิจ

นักจัดการงานทั่วไป(โครงการ)