แบบฟอร์มคำขอสำหรับแพทย์ที่ต้องการจะมาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.ข้อมูลทั่วไป

สกุลไฟล์ .jpg /.png

2. ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม

เอกสารที่ต้องแนบ

บันทึกข้อความขอดูงานจากต้นสังกัด
สกุลไฟล์ pdf.
สกุลไฟล์ pdf.
สกุลไฟล์ pdf.
สกุลไฟล์ pdf.
สกุลไฟล์ pdf.