ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

รศ.ดร.พญ.จิราภรณ์ โกรานา

รองคณบดีด้านกิจการแพทย์

รศ.พญ.ณัฐรุจี  วิวรรธนดิฐกุล

ผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบด้านฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง