ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อแพทย์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อแพทย์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่าง ๆ ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่