การรับสมัครทุนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อการสอบวุฒิบัตรของแพทยสภา ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1

การรับสมัครทุนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อการสอบวุฒิบัตรของแพทยสภา ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1