เกี่ยวกับเรา

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์

WELCOME TO SURGICAL DEPARTMENT

Maharaj Nakhon Chiang Mai Hospital

วิสัยทัศน์

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ในดวงใจ ระดับมาตรฐานสากล และเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับนานาชาติ ในปี 2568

A Trustworthy Surgical Nursing Service Organization and Being to International Nursing Learning Center in 2025

พันธกิจ

1. บริหารจัดการบริการพยาบาลที่มีคุณภาพสูง

2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องเป้าหมายองค์กร

3. จัดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น และ ยั่งยืน

ลักษณะการบริการ

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์    ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ให้การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดระบบต่างๆ ของร่างกาย

โดยแยกสายการดูแลผู้ป่วยออกเป็น 12 สาย  ดังนี้

 1. การพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร (GI)
 2. การพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง (PLASTIC)
 3. การพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินน้ำดี ตับ และตับอ่อน (HBP)
 4. การพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ (URO)
 5. การพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ เต้านม (HNB)
 6. การพยาบาลผู้ป่วยประสาทศัลยศาสตร์ (NEURO)
 7. การพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก (CHEST)
 8. การพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจ และ หลอดเลือด (CVT)
 9. การพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์โรคหลอดเลือด (VASCULAR)
 10. การพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ (TRAUMA)
 11. การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม (INTENSIVE CARE)
 12. การพยาบาลผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวก (BURN)

จำนวนเตียงและหอผู้ป่วย

จำนวนเตียง 250 เตียง แบ่งเป็น 16 หอผู้ป่วย

♦  หอผู้ป่วยสามัญจำนวน  8 หอผู้ป่วย

หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1

หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2

หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 3

หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 1

หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 2

หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 3

หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท

หอผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และ หลอดเลือด

♦  หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต 5 หอผู้ป่วย

หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมฉุกเฉิน (SCCU)

หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ (TCCU)

หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท (NCCU)

หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและ หลอดเลือด (Sub ICU CVT)

หอผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวก (BURN)

♦  หอผู้ป่วยวิกฤตจำนวน  3 หอผู้ป่วย

หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป (ICU SURG)

หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด (ICU CVT)

หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท (ICU NEURO)

จำนวนบุคลากรทางการพยาบาล

พยาบาล 212 คน

ผู้ช่วยพยาบาล 101 คน

พนักงานช่วยการพยาบาล 35 คน

รวมทั้งหมด  348  คน (update 01/02/2567)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

พยาบาล  37   คน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

พยาบาล  1   คน

พยาบาล APN = 6 คน

ผ่านการอบรมเฉพาะทาง 71 คน

แผนที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่