วิกฤติศัลยกรรมฉุกเฉิน

นางสาวอุบลรัตน์ สร้อยสนธิ์

หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมฉุกเฉิน

ให้การดูแลผู้ป่วยในระยะกึ่งวิกฤตหลังผ่าตัดระบบต่างๆของร่างกาย

ยกเว้นศัลยกรรมประสาท และศัลยกรรมหัวใจฯ

ให้การดูแลผู้ป่วยจำนวน 8 เตียง

พยาบาล จำนวน  14  คน

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล จำนวน  7 คน

พนักงานช่วยการพยาบาล  จำนวน  2  คน

ชั้น 2 อาคารบุญสม มาร์ติน

เบอร์โทรศัพท์  053-935983