ศัลยกรรมหญิง 1

นางพรพรรณ  สุทธิวงศ์

หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 1

ให้การดูแลผู้ป่วยเพศหญิงอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด
ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร, ระบบโรคทรวงอก และศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 

ให้บริการผู้ป่วยจำนวน  20  เตียง

พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 11  คน

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล จำนวน 7  คน

พนักงานช่วยการพยาบาล  จำนวน 2 คน 

ชั้น 8 อาคารสุจิณโณ

เบอร์โทรศัพท์ 053-935993