ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

นางนงลักษณ์  ทองวิค

หัวหน้าหอผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

ให้การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

 

รับผู้ป่วยจำนวน 8 เตียง

พยาบาลวิชาชีพ จำนวน  8 คน

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล จำนวน 6 คน

พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน  1  คน

ชั้น 2 อาคารบุญสม มาร์ติน

เบอร์โทรศัพท์ 053-935985