ศัลยกรรมชาย 2

นางสาวสุทธิรา  ฟูคำ

หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2

ให้การดูแลผู้ป่วยเพศชายอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด
ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับ ระบบทางเดินปัสสาวะ และ ระบบทางเดินอาหาร

ให้บริการผู้ป่วยจำนวน  22  เตียง

พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 12  คน

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล จำนวน 7  คน

พนักงานช่วยการพยาบาล  จำนวน 3 คน 

ชั้น 7  อาคารสุจิณโณ

เบอร์โทรศัพท์ 053-935992