วิกฤติศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด

นางจรรยา   หมื่นรังษี

หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และ หลอดเลือด

ให้การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด ทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด
ในระยะกึ่งวิกฤต

ให้การดูแลผู้ป่วย จำนวน 8  เตียง

พยาบาล จำนวน 13 คน

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล   จำนวน  4 คน

พนักงานช่วยการพยาบาล   จำนวน  4  คน

ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี

เบอร์โทรศัพท์  053-935967