Advanced Practice Nurses (APNs)

พว.วันทนีย์   แสงวัฒนะรัตน์

พยาบาล  หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1

ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขา การพยาบาลด้านผู้สูงอายุ 

กลุ่ม ผู้ป่วยมะเร็ง

มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเรื่อง      Palliative care

พว.จรรยา  หมื่นรังษี

หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และ หลอดเลือด

ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ – ศัลยศาสตร์

กลุ่ม ผู้ป่วยโรคหัวใจ-ผ่าตัดหัวใจ

มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเรื่อง การจัดการตนเองในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ

พว.นงนุช  ดวงสร้อย

พยาบาล หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป

ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขา การพยาบาลการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ

กลุ่ม ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม

มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเรื่อง catheter related bloodstream infection

พว.วาสนา   คงคา

พยาบาล หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ

ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขา การพยาบาลอายุรศาสตร์ – ศัลยศาสตร์

กลุ่ม ผู้ป่วยวิกฤตอุบัติเหตุ (Acute  trauma) 

มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเรื่อง Nutrition

พว.สิริรัตน์   เหมือนขวัญ

พยาบาล หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป

ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขา การพยาบาลอายุรศาสตร์ – ศัลยศาสตร์

กลุ่ม วิกฤตศัลยกรรม

มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเรื่อง ICU  derilium , ventilator

พว.สุภาภรณ์  บุณโยทยาน

พยาบาล หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป

ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขา การพยาบาลอายุรศาสตร์ – ศัลยศาสตร์

กลุ่ม ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม

มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเรื่อง sepsis, pain management in critically ill patients