ขอแสดงความยินดีกับ คุณนภาพร ติคำ ได้รับตำแหน่ง ผู้ตรวจการพยาบาล

คุณวีรชาติ ชูฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบขีดหมวกและแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับขีดหมวกในตำแหน่งบริหารทางการพยาบาล
พร้อมด้วยทีมผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลและตัวแทนจากชมรมในฝ่ายการพยาบาลร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าสู่ตำแหน่งบริหารทางการพยาบาล จำนวน 4 ท่าน

คุณปริญญา พู่ประเสริฐศักดิ์ ผู้ตรวจการ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
คุณนภาพร ติคำ ผู้ตรวจการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์
คุณพรรณงาม พิมพ์ชู ผู้ตรวจการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
คุณอธิษฐาน สุมาลย์เจริญ ผู้ตรวจการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง

ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09:30 น.
ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 8 ฝ่ายการพยาบาล
ภาพ/ข่าว สื่อสารองค์กร ฝ่ายการพยาบาล