ถอดบทเรียนจากผู้เกษียณในโครงการ “ตามรอยคุณค่าแห่งประสบการณ์ ในงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์” ปี 2566

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

“ตามรอยคุณค่าแห่งประสบการณ์ ในงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ ”

ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เกษียณอายุราชการผู้มีทักษะ และประสบการ์สูงทางด้านการทำงานมาเป็นระยะเวลานาน ได้มีโอกาสพูดคุยสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรรุ่นน้อง โดยใช้การจัดการความรู้ด้วยวิธีการถอดบทเรียนจากตัวคน (Tacit Knowledge to Explicit Knowledge) โดยใช้แนวคิดหรือนำเครื่องมือการจัดการความรู้ (Knowledge management) มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดเก็บองค์ความรู้ที่จำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เกิดการถ่ายทอดความรู้/เคล็ดลับ/เทคนิคจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ให้กับผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในรุ่นต่อไป เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพมากขึ้น พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้เป็นงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ ในดวงใจ

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
คุณศิริลักษณ์ ศิริปัญญวัฒน์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์
คุณวิลาวัณย์ แก้ววรา หัวหน้าหอผู้ป่วยสามัญ CVT
คุณพรศิลป์ คุณศิลป์ หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ
คุณทรงพรรณ สุขารมย์ หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 3

โดยงานได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13:00-16:00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่