ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จหลักสูตรการเตรียมผู้นำสายปฏิบัติการเพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 8 (MES 8)

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเตรียมผู้นำสายปฏิบัติการ เพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21 ” รุ่นที่ 8 (Management for Excellence Supevisory : MES 8 ) และมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรโดยมี รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้าอบรม “เก่งงาน เก่งคน เก่งการ จัดการ พัฒนาความรู้และทักษะด้าน คน เงิน ของ เพื่อดึงศักยภาพความเป็นผู้นำออกมาอย่างเต็มที่ ให้แก่ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช. จำนวน 61 คน จัดโดย ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (Me:DHRI ศูนย์มีดี) คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ คุณศิริลักษณ์ ศิริปัญญวัฒน์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้ แสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ที่สำเร็จหลักสูตรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเตรียมผู้นำสายปฏิบัติการ เพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21 ” รุ่นที่ 8 (Management for Excellence Supevisory : MES 8 )