พยาบาลผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นครลำปาง เข้าศึกษาดูงาน

ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 3 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

โดยได้รับเกียรติ จาก รศ.พญ.แรกขวัญ สิทธิวางค์กูล หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ
คุณมนนพรัฐ อุเทน หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ กล่าวภาพรวมหน่วยงานสังกัดฝ่ายการพยาบาล
ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อ.พญ.ทรรศลักษณ์ ทองหงษ์
ผศ.พญ.ขวัญนภัส แสงสิน
คุณจิณณวัตร รัตนัง
คุณปธานิน จินดารุ่งเรืองกุล
และนำเข้าการศึกษาดูงานตามหน่วยงานในโรงพยาบาล โดย
คุณเยาวลักษณ์ ธรรมนารักษ์
คุณอนงค์ อมฤตโกมล
คุณอารยา อินทชัย และคุณนิธัญญา จี้จำปา การศึกษาดูงาน Hybrid OR

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ภาพ/ข่าว สื่อสารองค์กร ฝ่ายการพยาบาล