วิกฤติศัลยกรรมประสาท

นางสาวศิริพร  ใจวัง

หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท

ให้การดูแลผู้ป่วยในระยะกึ่งวิกฤตหลังผ่าตัดระบบประสาท

ให้บริการผู้ป่วย จำนวน  9  เตียง

พยาบาล จำนวน  15 คน

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล จำนวน  8 คน

พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน  1 คน

ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี

เบอร์โทรศัพท์ 053-935995