ผู้บริหาร

นางสาวมนนพรัฐ อุเทน

หัวหน้างานการพยาบาล
ผู้ป่วยศัลยศาสตร์

นางสาวสมจิตร  ปันทิยะ
ผู้ตรวจการพยาบาล
นางกานดา  อิ่มสงวน
ผู้ตรวจการพยาบาล
ดร. ผกามาศ  บุญญาภิสมภาร
ผู้ตรวจการพยาบาล
นางสาวนภาพร ติคำ
ผู้ตรวจการพยาบาล