ศัลยกรรมชาย 3

นางสาวหทัยรัตน์ ใจวังเย็น

หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 3 (รักษาการ)

รับผู้ป่วยเพศชายอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด

ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบหลอดเลือด, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง และศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ

ให้บริการผู้ป่วย จำนวน  22 เตียง

พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 12  คน

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล จำนวน 5 คน

พนักงานช่วยการพยาบาล  จำนวน 4 คน 

ชั้น 7  อาคารสุจิณโณ

เบอร์โทรศัพท์  053-935968