ศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และ หลอดเลือด

นายพงศ์ศักดิ์ มูลกันทา

หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และ หลอดเลือด

ให้การดูแลผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด
ที่
มีความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจ ทรวงอก และหลอดเลือด

ให้บริการผู้ป่วยจำนวน  18  เตียง

พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน คน

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล จำนวน คน

พนักงานช่วยการพยาบาล  จำนวน 1 คน 

ชั้น 7  อาคารเฉลิมพระบารมี

เบอร์โทรศัพท์  053-935958