ศัลยกรรมหญิง 3

นางสาวพัชรี ติ๊บตา

หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 3
(รักษาการ)

รับผู้ป่วยเพศหญิงอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด
โรคระบบหลอดเลือด และศัลยศาสตร์ตกแต่ง

และผูัป่วยเด็ก Cleft lip Cleft Palate  

ให้บริการผู้ป่วยจำนวน  20  เตียง

พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 9  คน

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล จำนวน 6  คน

พนักงานช่วยการพยาบาล  จำนวน 3 คน 

ชั้น 8  อาคารสุจิณโณ

เบอร์โทรศัพท์ 053-935990