โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) หัวข้อ “ MEDCMU PMS : Performance Acceleration to MEDS Excellence ” ประจำปี 2567

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) หัวข้อ
“ MEDCMU PMS : Performance Acceleration to MEDS Excellence ” ประจำปี 2567 รวมทั้งหมดจำนวน  5  รุ่น
โดยมีคุณมนนพรัฐ อุเทน หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาและเป็นวิทยากรการอบรม ร่วมกับผู้ตรวจการพยาบาล เป็นวิทยากรช่วยในการอบรมครั้งนี้ให้แก่บุคลากรในสังกัดงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์

รุ่นที่ 1
เวลา 08.00 – 16.00 น.
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุม โรงแรมเมาม์เท่น ครีค เวลล์เนส รีสอร์ทเชียงใหม่

รุ่นที่ 2    เวลา 08.30  – 12.00 น.
รุ่นที่ 3   
เวลา 13.00 – 15.30 น.
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

รุ่นที่ 4
เวลา 08.00 – 16.00 น.
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุม บ้านสวนรถไฟ รีสอร์ท เชียงใหม่

รุ่นที่ 5
เวลา 08.00 – 16.00 น.
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุม บ้านสวนรถไฟ รีสอร์ท เชียงใหม่