ถอดบทเรียนจากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ในดวงใจ”

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ มีวิสัยทัศน์คือ งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ในดวงใจ คุณภาพระดับมาตรฐานสากล และเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับนานาชาติ ในปี 2568  โดยมีพันธกิจ คือ

1) บริหารจัดการบริการพยาบาลที่มีคุณภาพสูง

2) พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

3) จัดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพยืดหยุ่นและยั่งยืน

ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรพยาบาลในดวงใจ บุคลากรจะต้องมีประสบการณ์ ทักษะมาเป็นระยะเวลานาน และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ในการให้การดูแลรักษาพยาบาลจนได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการ โดยมีต้นแบบหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป ที่ได้รับคำชื่นชมและความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ดังนั้นงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล เห็นความสำคัญของการนำกระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลต่อการปฏิบัติ จึงได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ในดวงใจ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน

โดยงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ในดวงใจ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณมนนพรัฐ อุเทน หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่

คุณนงนุช บุญอยู่         หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 2
คุณจันทนา ทวีชาติ          หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป
คุณสุภาภรณ์ บุณโยทยาน         พยาบาลหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป
คุณสิริรัตน์ เหมือนขวัญ         พยาบาลหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป
คุณเทวินทร์ กมลรัตนานันท์       พยาบาลหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
เวลา 13.00.-16.00 น.
ณ ห้องประชุมงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ ชั้น 2 อาคารบุญสม มาร์ติน