ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ประจำปี 2566

เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในโอกาสนี้ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้มีการจัดพิธีรับตำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาล ประจำปี 2566 ขึ้น โดยภายในงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ มีผู้ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ดังนีี้

  • คุณมนนพรัฐ อุเทน ตำแหน่ง หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์
  • คุณวาสนา คงคา ตำแหน่ง หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ
  • คุณเยาวลักษณ์ ธรรมนารักษ์  ตำแหน่ง หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด
  • คุณพงศ์ศักดิ์ มูลกันทา ตำแหน่ง หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด
  • คุณณิชากมล พรานดี ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท
  • คุณอรณิชา ศิริวรรณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล หอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก
  • คุณวุฒิศักดิ์ กาวิละ ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 3