พิธีมอบโล่ห์และเงินรางวัล การประเมิน Audit CPR ในระดับ “ดีเยี่ยม” ประจำปี 2566

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มอบโล่ห์รางวัล เพื่อแสดงความยินดีกับหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป (งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์) และหน่วยคลอด (งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา) ที่ได้ผ่านการประเมินการช่วยฟื้นคืนชีพ Audit CPR ประจำปี 2566 ในระดับ “ดีเยี่ยม” ตามมาตรฐานการช่วยชีวิตที่กำหนดโดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่