ขอแสดงความยินดีกับ คุณวีระชน หนองช้าง ได้รับตำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1

คุณวีรชาติ ชูฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นตัวแทนฝ่ายการพยาบาลมอบเข็มเพื่อแสดงความยินดี กับผู้เข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วย
โดย คุณวีระชน หนองช้าง ได้รับตำแหน่ง หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลกรรมชาย 1 งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์
ในการประชุมหัวหน้างานผู้ตรวจการ และหัวหน้าหอผู้ป่วย ( ผ่านระบบ ZOOM )
โดยมีชมรมหัวหน้าหอ/หัวหน้าหน่วย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น.
ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ( NLC ) ชั้น 8 ฝ่ายการพยาบาล