คณาจารย์และนักศึกษาจาก Shantou University Medical College เข้าศึกษาดูงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้จัดโปรแกรมเยี่ยมชมศึกษา (Study visit) สำหรับ คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีจาก Department of Nursing, Shantou University Medical College สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมจำนวน 17 คน ระหว่างวันที่ 9 – 15 กรกฎาคม 2566

โดยได้เข้าศึกษาดูงานในงานการพยาบาลศัลยศาสตร์ ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด (CVT) และหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด (Sub CVT) เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา