นักศึกษาพยาบาลจากประเทศญี่ปุ่น และไต้หวัน เข้าศึกษาดูงาน

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกำหนดจัดโปรแกรมการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างสถาบันจำนวน 5 สถาบัน ดังนี้

  1. Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น
  2. Miyazaki Prefectural Nursing University ประเทศญี่ปุ่น
  3. Toho University ประเทศญี่ปุ่น
  4. Taipei Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และ
  5. Tzu Chi University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

โดยมีคณาจารย์ 4 คน นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี 25 คน พร้อมด้วยคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ดูแลความเรียบร้อยตลอดกิจกรรม 3 คน รวม 32 คน

ทั้งนี้ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ ภายในหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 1, 2, 3 และหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด (Sub CVT) เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าศึกษาดูงาน เมื่อเวลา 13.30 – 15.00 น. วันที่ 23 สิงหาคม 2566  ที่ผ่านมา โดยมี ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์