ติดต่อเรา

สำนักงาน งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ชั้น 5  อาคารศรีพัฒน์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

โทรศัพท์สำนักงาน |  053-935-732

โทรสาร Fax |  053-936-666

Email |  OPDsuandok@Gmail.com