ห้องตรวจสูตินรีเวช

ห้องตรวจนรีเวช เบอร์ 3

โรคทางระบบสืบพันธุ์เพศหญิง คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ห้องฝากครรภ์ เบอร์ 4

ฝากครรภ์ คัดกรองความผิดปกติทารกในครรภ์

ห้องตรวจวางแผนครอบครัว เบอร์ 5

ตรวจมารดาหลังคลอด วางแผนครอบครัว คลินิกวัยทอง